"Svrabin Koqkvm rùng kèní Covid 19 Vnā Zønlì rvtøtaq vm aq vnatshìlvm gòng we lvban vshøm ni wàqpuí mvtshì we dāng dvnùng Shvngkà"

"Svrabin Koqkvm rùng kèní Covid 19 Vnā Zønlì rvtø taq vm aq vnatshìlvm gòng we lvban vshøm ni wàqpuí mvtshì we dāng dvnùng Shvngkà"

Shvrúng shúpèínø wàqpu svng ìshøt zika shønò taqsórì wàqpu svng shvmvnòe. We mèpvng wàqpu mvdvmø shvmvna:tìí vpā:tmòe. We mèpvng Yumàn DVLA kàrū bok taq dvkvmkà vl dø tiqdvchà " nønt lingshì nø dvbushang Mongkà svng èka:m" mø-í ni " nà nø vbà dvtøl kèní èínø vbà dvtøl kaq vtvngrà lòng svng dèda:mō" wàwe Mongkà Dvrá shvdik shì we svng tuqbøì Shvngømré shvngbè dvpvt ( shvngbè í táshì we Shaq) tiqbaq wā shønòē. Tiqbaq wā shønò nø rūò lòng nø shvngbè dvpvt mvnggá gvlshì nø rūò lòng íē. "

We mèpvng shvrúngshúpè nø wūr hángshì nø wūrciq shì weí nonggup wūm (mask) wūmshi nø, Shvngømrérì nø vzv'ng kaq tuq weí wàqpø svng vtōshìe.  lādvng vtok vbóng we íni Shvngømrérì angmaq rip we zvng taq shvrúng shúpè dìnø angmaq tiqgø nvng tiqgøò Dv'nggvng mvdvmø wàqpøí mvtnàòē. 
Noqngøm we dāng nvng Sacramentu ( jèjú ìshøt) rì wáshì we dvrá nvng singdø Svrabin Koqkvm rùng kèní 2021, January 12 ni taq dvkāng bøā we íe.

Add new comment

10 + 6 =