" Svrabin koqkvmpè Fransic nø ( 2023 ) nøng taq Nvmshvrtimo kaq dvbùshv̀ng sasvna dìlvm vlē wa shøn "

" Svrabin koqkvmpè Fransic nø ( 2023 ) nøng taq Nvmshvrtimo kaq dvbùshv̀ng sasvna dìlvm vlē wa shøn "

 

Svrabyin koqkvmpè Fransic nø tuqdaq we ( 2023 ) nøng NvmshvrTìmó mongdàn kaq svng dvbùshv̀ng sasvna dìsháò we dang Vaticanò bvnli àngkangpè íwe Gaíchuk svradopè Edgar Pena Parra í September (22 ) nī taq shøn bǿā.

 

Gaíchuk svrado pè nø September ( 19-23 )nī høq Nvmshvr Tìmó taq dvrá shàng tuqbǿì. Wè zaqle tvra taq Svrabyin koqkvmpè ku tuqdaq we ( 2023 ) nøng taq Nvmshvr tìmo mongdàn kaq dvbùshv̀ng dìlvm nøt vl we dang svng tiqkvt vnv́n nø shøn bǿā. Àngjǿng svrabyin koqkvmpè nø ( 2020 ) nøng taq nvmshvrtimó mongdàn kaq svng dvbùshv̀ng sasvna dilv́m íbǿì we covid ( 19 ) vna zønli dvjáng rvt dèni høqshaq rvtø shøtshì we íē.

 

Svrabyinpè ku nvmshvrtímó mongdàn kaq svng dìlvm rvt gvza vlǿmshì we íni gø zaqle tvra svng shvlá wā tøpnī tøprang mà dvgǿshaq íwe dang, tuqdaq we nøng taq kàdøwā dvgølúnshì daq we svng dvdàm weí shønshì bǿì. Gaíchuk svradopè nø September shvlá (22 ) nī taq nvmshvrtìmó mongdànò mvshøl dvtvn chømrì kaq svng gø dì nø gùndvtøp bǿā.  Àng nø svrabyin koqkvmpè kønmvng ( Apostolic Nunciature shvngkà kønmvng ) róng svng gø myuqdō Deli taqø poqbǿā dø  “Center for Human Fraternity timó-East for World Peace and Common Coexistence” (mongzøl long nvng tiqdø vl we nvmshvr tìmó mongdànò bāsha vnvmchvngrìò róng ) gø lúmlúngì.

 

Vsvng rì taq dūshìlv́m vní lòng vlē. Tiqlòng nø kámnønt – Gvray kaq svng kám long íē. Kámnønt nø nøngmaq lvpatnò jak tiqlòng íē. Wè pàdø wèlong nvng shvbóng nø  dūshìlv́m tiqlòng vlē.  Wè long nø chaqdvp dvnunglv́m long íē. Shøn mvyǿ we taq, shvla dang vrvm svng dvnunglv́m lòng íè, wànø shønè. Dvnung we màvl kámnønt nø a:tshí íè, wànø Venezuela gaíchuk svradoí Portugal shvngkà dvp kèní shvngkà lu pè Lusa í bǿ:nòe.

 

August shvlá ( 27 ) nī taq wàbǿà we svrabyin  koqkvm Fransicò (8) baq wàbaq lìpongme taq svrabyin koqkvmpè nø nvmshvrtìmó mongdàn dvpvt nvmlat Cardinal ku myuqdō Dili ò gaichuk svrado D. Virgil of carmo da Silva kaq rvzvng nø dv̀ng bǿā. Vkvt dø mongdànò nvmlat cardinal ku svrabyin koqkvmpèí rvzv́ngà we nø mongdàn ku gø, mongzøngcerì ku íni gø rvzvngshì bǿì we íè, wàe.

 

Gaíchuk svradopè ínø mongdàn vdòng vl  sasvnaí shøl dvnung we vtoq vtip we bvnlì, dvsháza we bvnli rì mvme kaq svng gø dvríshì nø yang bǿà nø, mongdàn dvmmvdaqpè José Ramos- Horta nvng gø vhøm bǿì.

 

Add new comment

1 + 4 =