" Svrabyin Koqkvm Francisí salùbatgíyá damvdaq svng Vatican taq vtoò nø vhøm bøì wē Shvngkà"

" Svrabyin Koqkvm Francisí salùbatgíyá damvdaq svng Vatican taq vtoò nø vhøm bøì wē Shvngkà"

Vlēāmi we lvban tiqni taq Svrabyin Koqkvm Francisí salùbatgíyá damvdaq Zuzana Caputova svng Vatican city taq vtō bøā we íe. Svrabyin Koqkvm svng vhø'm nø shvngun bøā mèpvng damvdaq pe nø móng døngtvngò bvnlì angkangpè íwe Gaichuk svrado Paul Richard Gallagher nvng gø vhøm nø dvmvnbøì we íe.

Vaticanò Shvngkà dvkvng dvp róng chøm kèní " móng dvn vrvmō vtoq-vtip we bvnlì angkangpè nvng damvdaq mvdò dvmvn nø vhøm weí vrāshì we taq Paqzí dāng nvng Vsvng pvn dvcirì vrv'm taq vl we shvngømré vdòng tiqgø nvng tiqgø téwa nònggwøn vzíkèlvm dvdam shì we dang nvng tiqgø nvng tiqgø dvhø taq vl we vtoq-vtip we tvrà svng gø shvdøng bøā we dāng " dvkāng bøā we íe. Gvrayí pvnmvnò we laqmùrì svng ròqgar lvm nvng Covid 19 ò vjú dì we dang svng gø vrāshi nø dvman bøì we svng shálún shìe.

" Uropaq móngdvnò dènilā dvjà nvng vzàng lvp dvpvt vhø'm vtu we ròqgar bvnlì(lungchutyé), tiq rvgaq kèni tiq rvgaq svng vzéshì a: tù nø vl we vsvngrì nvng banchvtrì mvbung dø ròqgar lvm, banchvtrì svng màshèr dø shvrvm shvrà nø dvtungā we wā mv-taq móngdvn vrvm nvng singwe móng lvmvng bvnlìrì dang gø dvmvn nø vrāshi bøì we dang" Vatican Shvngkà dvp kèní dvkvngbøà we íe.

Add new comment

6 + 4 =