Vatican dvpvt Covid-19 vgvm lvmcì lúnshì bøì we shvngkà.

Vatican dvpvt Covid-19 vgvm lvmcì lúnshì bøì we shvngkà.

Vatican dvpvt Covid-19 vgvm lvmcì lúnshì bøì we shvngkà.

Saturday January 09, 2021 Vatican vdòng taq bvnli dvzøm shìwe vsvng rì shvngbe dvpvt covid-19 vgam lvm cì túshì lúnlvm ílùnge. Covid-19 vgam lvm cì svng january (2) lvbán vdòng taq tuq lvm ílònge. Covid-19 vgam cì, zìdvng nø Vatican wáng vdùng taq vlwe vsvng shvngbè vpvt lvmdø tèt shaq íe wanø vaticanò shìqshvn we wùngyi tànaqò bvnlì shølshú pèí vlē bøì we lvban (6) yaq taq shøn bøà we íe. Tuq daq ìwe Covid vgam cìrì svng gvl lvm dvpvt (ရေခဲသေတ္တာ) rìsvng gø dvgø shaq íe. Nvmlvt túlvm vsvng rìnø Yógà zingké lvm vlwe vsvng rì íe. We mvdvm yóga angpvn pvn vlwe vsvng rìsvng dvzøm dvbvng shìwe Shiqshan lvm dang bvnlì ríshúrì svng gø, shvrøng we shaqré rìsvng gø túlvm íe. Covid-19 vgam cì, túlvm svng nø Svrabín koqkvmpè Paul(6)ò chøm døngnø vdùng taq walvm íe. Vgam cì, túãlvm rìnø vzing we yógà svng yáng sháò we Svrawønrì nvng cì, svràmè rì íe.

Photo courtesy of : ANSA

Add new comment

1 + 8 =