Vatican lockdown rvtø taq Svrabín koqkámpè Francisò shvngøt dvtú we mòngkàrì svng kàru bok wa bøà we shvngkà

Covid 19 yóga zønlì vgám we lockdown rvtø taq Svrabín koqkámpè Francisò shvngøt dvtú we mòngkàrì svng ni vrvm tálúnshì we íe. We mòbgkàrì kaq svng dvkømò nø kàru bok waò nø dvkàng lvm wà bøà we íe. We kàru bok taq yóga zønli svng shvngàn lún lvm vjú røt kàrì gø vbá we íe. Yalòng lìga bok dvkangvt:nà we àng manggá nø záyàng vhømòwe vsvngrì nvng quarantine góng vduwe vsvngrì dvpat nùngòn lushì lún lvm wawe we tvnù mangá íe wae. Covid 19 yóga zønlì vkøn we rvtø vdòng ni vrvm Svrabín koqkámpè Francisí àngò noqngøm we missa taq Gvray mòngkà taq kèní nvngòn èzíì we íe. Italy móngdàn taq March shvlá 9 ni taq kèní May 18 ni hoq shaq svngpvn dvcì shvngbeí nùngòn lushì lúnlvm dvpat wa bøà we íe. Wedø waò we bvnlì rat nø zønli yalòng taq kèní vsvng mvmeò lvpatrì svng gø chutcháng lúnbøà wanø shálún shìe. Paqzí vdèrì taq kèní àngò mòngkàrì svng yàng màdat tá lúnshì lvm dvpat chapdap dvkangàò nø YouTube nvng website rì taq kèní yánglún tálún shì lvm dvzømshì bøì we svng shá lúnshìe.

Add new comment

1 + 1 =