Vatican nvng mvwà vsúyaq nøtkøm nø rvsvng bøà we (6) gø wawe mvwà móng Svràdò gvbà  rvsvng bx we shvngka

Vatican nvng mvwà vsúyaq nøtkøm nø rvsvng bøà we (6) gø wawe mvwà móng Svràdò gvbà  rvsvng bx we shvngka

Vatican nvng mvwà vsúyaq nøtkøm nø rvsvng bøà we (6) gø wawe mvwà móng Svràdò gvbà  rvsvng bx we shvngka

    Vatican nvng miwà vsúyaq dvpvt (2018) nøng taq nøtkøm vrà shìnø miwà móng dvpvt rvsvng shì bøì we (6) gø wagø Kahtolic Svràdò nø Fr. Francis Cui Qingqi íe. Angnø vsvk (57) nøng vjøm ráì nø, Cabochin mvdò kèní íe. Angnø Hankou-Wuhan Svsana dvpvt Svràdò ang shvr íe. Wedø dvshvng bøà we svng Vaticanò shvngka dvp kèní dvshvng bøà we íe. Vatican nvng miwà vsúyaq nø (2018) nøng taq nøtkøm we lemat svng (2020)nøng taq vrá tiq kvt detdándú bøà we íe. Wedø nøtkøm we nvng sing nø Vaticanò bvnlì angkàng vdwiyémú íwe Cadinal Pietro Parolin í, vkvt dø nøtkøm bøì we svng dvyø wùn bøà we nvng vbú:nge wanø nvnggūn zí bøà we íe.

  Nøngmaqó Shvngømré nø yatwe bvnchvt rì angpvn pvn vhøm shìwe ínìgø we yvng kèní angshí zílùng we svng yvng lún shì daqe wanø nvnggùn zí dvshvt we íe. Wervt nøt shvyvng shì rae. Vling vpò lvm dvshaqí nø bøn mvdaq ínìgø mèpvng taq yvng lún shì lù:ngè wanø nøt vløm shì ràe. Vkvt rvsvng bøà we Svràdò Francis Cui Qiunqi nø we Svsana svng (2012) nøng December shvlá taq kèní bvnlì døngjá taq dvzaq shìwe íe. Angnø Mìwà vsúyaq rìí, øpmò we taq kèní miwà móngdàn taq Kahtolic Svràdò gvbà rìò mvdò kèní bvnlì angkàng zømshú tiq dang taq kèní dvzaq shìwe íe.

Add new comment

1 + 1 =