"Vnā Zønlì vkøn we vdòng British móngdvn taq vl-we zilvngrério kvmnønt tvrà vháng vlún we dang"

"Vnā Zønlì vkøn we vdòng British móngdvn taq vl-we zilvngrério kvmnønt tvrà vháng vlúnlvm we dang"

Dènila zilvngrérìo kvmnønt tvrà svng internet lvngshì nø "nøng bè" gundvtøp we wàò nø vchvngshì we tiqlòng svng British móngdvn taq wà bøā we íe. Vkvt dø Nøngbe gundvtøp we taq mvdøng zilvngréri vsvk (20) nøng lvngpàng zilvngréri nø dvdvm we mvdvmø téwa kvmnønt vl we svng shálún shìe. Yà dang svng internet mvdvm Gvray tvrà dang yulyulce laluno we nvng rvmnvng shvlá laluno rvt íe wanø dakòe.

Lvpat (30) nøng mvlìm zilvngréri nvng shèdun lòngò dvgvp lvpat (20) mvlìm zilvngréri nø Gvray kaq kvmnønt téwa vlē wanø shønòe. Zilvngréri nø vtán we wamā taq vl we mvdvm kvmnønt tvrà gundvtøp we taq gø shangshang wā shøn we nvng Zønlì vsher nø vkøn we vdòng rvtø zíò nø dvtøpò rvt íe wanø yvnglúnòe. Íwe, Gvray mø-í ni, jór nònggwøn vl we tiqgø gø svng kv'm we 46% kèní 44 % høq vjà à:mì nø lvpat zìdvng taq kèní kvmnønt tvrà vl dømshì we nø lvpat 60 nøng dvgvp ínø 36% nø Gvray kaq svng kvme.

Vrá nø tiqlvp taq Gvray tvrà mà-shàò Vsvng gorø luqmvnshìe. Kvmnønt tvrà taq zøm shvgvngshì we zilvngré téka nø Muslim rì, African rì nvng dvshà rì ku dvgøqshì we catholic rvzvngce døngku rì íe, wàe.

Add new comment

1 + 7 =