Vshøm shvlá (9)ni kèní myenmar móng Svrabínò dvbushang sasvna wàwe mvdò rungrì (CBCM-PMS) mvdò rì nø Mandalay gaíchuk sasvnaò svradopè Marko Thin win nvng tiqdø shvrungshúrì, Pontifical Mission Societies nvng sing we tvra rì svng dvtit tvle vrashì bøí nø

Vshøm shvlá (9)ni kèní myenmar móng Svrabínò dvbushang sasvna wàwe mvdò rungrì (CBCM-PMS) mvdò rì nø Mandalay gaíchuk sasvnaò svradopè Marko Thin win nvng tiqdø shvrungshúrì, Pontifical Mission Societies nvng sing we tvra rì svng dvtit tvle vrashì bøí nø shvrungshúrì gø angmaqí sháò dangrì svng vrá røt we wàbøã.

Svrabín pe nvng sing we kvmnønt tvrà dvsher lvm mvdò svng 1822nøng taq Pòlín Màrijerìgo kèní nvmlat pvng yangà.

Svrabín nvng sing we ( Pontifical) dvbushang sasvna tiq mvdò ku 1922 nøng taq shvdøngò nø mvsvt yangà.

2022nøng Pvngashvlá 22 ni taq nø kvmnønt tvra dvsher mvdò pvngò gø Polín Màrijerìgo svng Shvrìng vpø we Shànshér Vsvng tiqgø' ku dvng bøã we íe.

Add new comment

15 + 4 =