Vsvk cv̀mwe cv̀mrérì sv̀ng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we dang vgámwe àngni

Vsvk cv̀mwe cv̀mrérì sv̀ng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we dang vgámwe àngni

Vsvk cv̀mwe cv̀mrérì sv̀ng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we dang vgámwe àngni

Wedø cv̀mrérì svng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we nø téwa vháng mvnshì we móngdànrì taq yv́nglúnshì we ínø àngmaq sv̀ng bvnlì wàngrì taq dvki ò we nv̀ng paqzí cvnshì we tvrà rì sv̀ng vgámā we tvrà sv̀ng shǿn mvyǿ we íe.

June shvlá 13 ni sv̀ng mònggvn kèní Vsvk cv̀mwe cv̀mrérì sv̀ng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we dang vgámwe àngni wanø̀ mvsat shì we ínø̀ 2021 nǿng June 13 ni taq svrabín koqkámpè Francis taqkèní gø vrá wedang nvng singnø cvndøng dvrárì kèní dvkám shaq íbǿì we íe.

Yadø vsvk cv̀mwe cv̀mré rì kaq bv̀nlì wàngrì taq dvkiò we rì nø vzànglvp mvshǿl rì taqgø àngdang dang kèní yv́nglún shìwe íe. 1900 nǿng ò mèpvng tut rì taq cv̀mrérì svng vsvk vrvmvm we vsvng rì nv̀ng tiq zìdang ku tiqni vdòng nari 12 dàm høqshaq bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we mvshǿl rì vl bǿì we svng yv́nglún shìe.

Yanila mònggv̀n taq vháng bǿì we móngdànrì nø àngmaq ò móngdàn zìdangrì vháng vlún lv́m dvpat vzàng kaq vsvk cv̀mwe cv̀mré rì svng bv̀nlì wàngrì taq mvdø̀ng dvzv́r ò nø dvki ò we rì bøn yv̀ngì. 
Vsvk cv̀mwe svmaré cèrì gø bv̀nlì wàngrì taq mvdø̀ng mvdaq bv̀nlì wá dvzv́r ò nø̀ dvpǿ zìbè mvluq mvtàm dø zíò nø̀ dvzv́r ò werì gvzà yv́nglún shìe.

Africa móngdànrì vdòng taq nø cv̀mrérì 5 gǿ taq 1 gǿ nø wedø íwe bv̀nlì wàngrì taq vbáwe ínø̀ mònggv̀n taq luq vtang íwe sv̀ng gùn dvtøp we taqkèní yv́nglún shìe. Nøngmaq Asia móngdàn rì taq nø cv̀mré rì 7 % høqshaq wedø íwe bv̀nlì wàngrì taq wáshì we sv̀ng shálún shìe.

Monggv̀n rvpdoq UN nv̀ng dvgá mònggv̀n móngdànrì taqkèní gø wedang sv̀ng vgám we bv̀nlì wàò we ie. Ínìgø mònggv̀n taq cv̀mrérì 160 sé sèn rvzé gǿnø wedøni bv̀nlì wàngrì taq vbá nø̀ dvzv́r kéò we svng shálún shìe. Yadang rìsv̀ng vgám nø nvrlún lv́m shvngbe taq bv̀nlì døngjá vlwe dang dvkám we gø íe.

Weratnø̀ June 13 ni taq Vsvk cv̀mwe cv̀mrérì sv̀ng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we dang vgámwe àngni Sv̀ng wáshì wegø íe. Yani sv̀ng ILO mvdò kèní 2002 nǿng taq pv̀ngò nø cv̀ndøng dvrárì gv̀l shaq íbǿì wegø íe. 

Wenǿng kèní dèni høqshaq weni svng nǿngni nǿng vrv̀m wáshì ráì wegø íe. Cv̀mrérì kaq àngdang dang kèní dvrá uqbvdi nvng màdu dø vré shìwe dvki we bvnlì rì svng shvzǿm lúnlv́m mònggv̀n móngdàn vrv̀m taq dvkám nø bv̀nlì wà lú:ngà wegø íe.

Yadang nv̀ng singnø shvngbe í tiqdá vsv̀ngrì kaq paqzí dvkømnø dvshvng lv́m, dvshàwe dø̀ngkurì kaq sv̀ng tubùm dvbangāwe bv̀nlìrì wálún lv́m dvkám we íe.

Yadø vsvk  cv̀mwe cv̀mrérì sv̀ng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we nø yanila mònggv̀n shvrà vrv̀m taq tiqni mvdàm tiqni téwa luqmvnshì ráì we íe. Werì vdòng kèní 70 % cv̀mrérì nø kvtvm tvmø bvnlì wàngrì taq ínø̀ ngámshì we cv̀mré rì nø dvgá dangrì taq dvki vrèwe vhǿm òe wanø vrìng vtnà we íe.

Yadø bø̀nwe àng mvtú nø dø̀ngkurì vdòng taq dvshàwe yv́ngkèní pv́ngshìe wanø dvtú we íe. Téwa naqciqriq we, cv̀mrérì kaq dvki vré shì we yabat àngshv́r ò vshuq wawe nv̀ng cv̀mrérì sv̀ng nvmvmwe bv̀nlìrì sv̀ng zaq zaq vgám rà bǿì wegø íe.

Ya Vsvk cv̀mwe cv̀mrérì sv̀ng bv̀nlì wàngrì taq dvzv́r ò we dang vgámwe àngni wáshì we ò àng manggá nø yadø svre dvkéwe tvrà kèní cv́mrérì ò lvpat rìsv̀ng chutcháng lúnlv́m nv̀ng wedø íwe bv̀nlì rìsv̀ng nvr lúnlv́m wawe manggá taq wáshì we íe.

ILO mvdò rì taqkèní gø wedang nv̀ng singnø bv̀nlì wawe nv̀ng we manggárì jórlún lv́m dvpat tubùm dvbangā wegø íe.

Add new comment

13 + 6 =