" Vsvng gōrø 230,000 rvzé kaq dvchvn dvnvn vm-aq mvzv'ng tùbùm dvbàng shì bø'ì wā WFP dvnung Kàru "

" Vsvng gōrø 230,000 rvzé kaq dvchvn dvnvn vm-aq mvzv'ng tùbùm dvbàng shì bø'ì wā WFP dvnung Kàru "

Yvkaì Byīne nvng Mvgwé taí rvgaq me taqø Moka Saigvlúng nvmbøng mvrømè rvt dvshà mvhøt vhøm bø'à we Vsvng gōrø 230,000 gø' rvzé kaq WFP kèní zi we dvchvn dvnvn vm-aq tùbùm mvzv'ng tuq lúngì we dang dèni Jun shvlá (1) ni dvnung kàru taqø dvkang bøā. 

Wè rvgaq taqø tùbùm mvdò vrvm nvng nítvp dø muqhø'm wáshì nø dvnungò sórí WFP bvnlì dvzømshú rì nø nvmbøng mvrøme dàm vhø'm bø'à rì shvngbe kaq svng gø gønshaq Chutchvng we vm-aqlvm mvzv'ng rì tiqdvshàí zí lúnlvm dvpvt gø vyáng yaqdøng mà-narnar dvnungòe wā dvnung kàru taq dvtánòe.

WFP mvdòò vm-aq mvzv'ng tùbùm rì svng Yvkaì Byīne rvwè dung íwe Jó:kdō , Jó:kpyō , Sitdwì, Bù:ngnaq zūnlung, Bawkdō, Maybōng, Myót Oo nvng Yvdèqtó:ng myoqnē, Yvkaì Byīne tìbo tut íwe Púdító:ng nvng Mù:ngdō myoqnē rì kèní dvshà mvhøt vhø'mō rì dvpvt vwála bø'à nø vrá tiqdvtang tùbùm dvbàng rvmà lúnlvm rvt dvnungò we svng shálún shìe.

WFP mvdò ínø móng døngtáng taqø Moka nvmbøng mvrøme dàm vhø'm bø'à we shvrà rì taqø vl vdù Vsvng gōrø 800,000 kaq nvmlat kèní (3) shvlá dvchvn dvnvn vm-aq mvzv'ng nvng Ja gvmsùng tùbùm dvbàng shì lòng svng zí lúnlvm rvt dvtut dvnung mvnggá gvlshì we dang shálún shìe.

Add new comment

3 + 1 =