Wuhan Corona Virus

Svrabin Koqkvmpe Francis i Corona Virus nvng Zari Dvpvt Vjurxto we Shvngka

Svrabin Koqkvmpe Francis i nx, Miwa Mongdan yvng vhxmo we Corona Virus yoga nvng zari, shiri dvpvt vjurxto long talun shie.

"Nganx nvngmaq nvng titx vra vlnx vjurxto we" wa nx vlevm miwe lvbvn niqdvgvp Corona Virus nvng zari svng shxno long shalun shie.

Corona Virus dvruq keonx shivm miwe ri shvngbe gx, Gvray Mongzxl long leluno nx tichum rvp vsvng ri igx Gvray yvng keni dvbvno we nonggun leluno wa nx Svrabin Koqkvmpe i shvngbe dvpvt jurxto we.

Ya rvtx, Miwa Mong, Wuhan Myo yvng vlevm mi we 24, January 2020 keni Corona Virus yoga bunshi nx vsvng 56 gx mvdvm shivm mi nx 2000 mvdvm we yoga i dvru keo nx za we svng shalun shie.

Miwa Mongdvn Xpshupe Xijing Pin keni gx, angmaq Mongdvn vrvm yvng we Virus yoga vgvm lvm dvpvt Svra Wun ri nvng Vsuya ri kaq tvnuo long svng gx Socia Midea Shvngka ri keni shalun shie.

We Corona virus nx, Myenmongdan shvnvng Myo i we Shwe Li yvng gx hxqo long svng shalun shie. Vra nx, Yangon Myo yvng gx we Corana Virus mvhxq lvm dvpvt Vsuya mvdo nvng Svra Wun ri gx vyashi we long shalun shie.

Add new comment

7 + 10 =