Yesuí nø ngønshàrì nvng kadvgvp gø vrã shìwe mawa wanø dvshvt we shvngkà.

Yesuí nø ngønshàrì nvng kadvgvp gø vrã shìwe mawa wanø dvshvt we shvngkà.

 

Nøngmaq vrvmí yãkà svng dvdvm lvm vchvk we íe. Dvløtnò we vhømò rvtø taq Yesu nø ngønshà nvng kadvgvp gø vrã shìwe mà-vl. Kàngpè Yesuò lvpvt

taq ngønshà nvng vrã shìwe kadvgvp gø ma-vl, mawaò. Ngønshaqí dvløtnò we vhømò we rvtø taq dvm zíòwe íe. Mví nìnø ngànò dvløq we vle, ang mvrà

svng dvtúò nø vrùngò we íe. Kadvgvp gø vrã shìwe battut màwa we svng shálún shìe.

 

Rvgvq mvgòng móng taq ngønshaqí (3) pvn svng røtnò ke Yesuí vtv'nò we svng vrã shìe èlán daq nø:nge.

Wedø ínìgø Kàngpè Yesuí angkà svng vtv'nò we mà-vl. Kàngpè Yesuí nø Gvrày mòngkà chyøm ciq (3) dang taq kèní wa vtv:ngò we svng yvnglún shìe.

Yãlòng nø Nøngmaq shvngbè dvpvt cvnshì lvm tiq dang íe.

 

Lìnò nø yùm ámlvm vsvng tuqra kè nøngmaq svng yùmnø lìn ámlvm wa íe. Welòng svng dvdvm røng ràe.

Ngønshàí Éwaq svng yùm á:mò bøà dø nøngmaq svng gø vrã shìnø yùmlvm dvløt lò:nge. Ínìgø nàí mvlúnò... Pàrvt ímá wanì nøngmaq nvng

Ewaq svng ngønshàí vrã shì ìe. Wedø ngønshà nvng vrã shì shàì kèní nø nøngmaq nø krvtsúm lvm wa íe.

 

Welòng svng nønt mvcøn taq dvdvm lvm vchvke.

Nàmaq nø Gvràyò mòngkà nvng tiqdø vrám vrá shìnø cvnò dv:ngí ngønshà nvng kadvgvp gø vtoqvtip nø vrvm vrá we dang svng mawà lvm dvzaq shì shàì.

Add new comment

7 + 0 =