"Ozone" shvle gvzà vkatshì rvt wā shø'ngtøng kvt bø'à dang.

 Dèni lvngcha nvng sing we Mongkà taq nø...."Ozone" shvle gvzà vkatshì rvt wā shø'ngtøng kvt bø'à dang.

Vpø' íwe pèmè vnvmchvngmaq, Philip móngdàn taqø "Ozone" shvlē gvzà vkatshì rvt wànø Tiq nāri vdòng Shø'ngtøng (3.2) wvn kvtshì nø mònggvn taq, mònggvn zidvng vlē bø'à, wàe.

Vkatshìe, vkatshìe, gvzà vkatshì e wàì nø Vhaqshàì nø shønìe. Íwe mvshøng we shø'ngtøng rì svng àngde Kurkur yv'ng kvtshì lvm rvt màdvdà:mì. Àngde shvnvngø shø'ngtøng rì tiqgø' tiqtøng kvtshìlvm rvt gø gvzà yvk dø'mìe. Dènila taq tiqgø' shø'ngtøng tiqtøng ku èkvtnò nìnø (5) nøng vlé ra dvgvp wè dv'ngte Vkatshì zidvng mà-vl lòng.

Yà rvtø shø'ngtøng tiqtøng èrø:pmō nìnø mèpvng tiqni wè mvdvmø vkatshì zidvng vhángè. Yadang svng mv-síng mvral i mà? wàni, mø-í. Shá ì taqsórí mvwàì lòng nø banchvk íe, wàe.

Tiqlòng nø vlē, shø'ngtøng kvtshì daq dvgvp Jú:n dø dvpø vháng rì kvtshì mvdaq. Pàwàlvm wàni rø:pmvnò gø' ínø røpm bø'ò kvtshì vjú mvlúnshì. Wervt vkatshì e wànø shønlvm tvle nø tiqdvshaqí wálún shì we shø'ngtøng rì svng mvng kvt dvzaqshì ràe wànø paqzí zi we móngkà taqkèní dvtit tvle shì we íē. Shvngbe svng Pàmvrà.

Add new comment

1 + 3 =