" Vm-aq vnatshì rvtø lvngcha taq shá ra we mvtú dangrì "

" Vm-aq vnatshì rvtø lvngcha taq shá ra we mvtú dangrì "

Shvngbe mvdvm Gvray mongzøl lòng laqtuqdaq.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq ya rvtø nø vm-aq vnatshì rvtø lvngcha ídø tiqdvchá Vm-aq vnatshì rvtø taq pàrvt Ngasha vm shvlaè ma? wàwe dang svng tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvng lvm íe.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq 
Vm-aq vnatshì rvtø taq Catholic Sasvna kèní Ngashā svng vmlvm shvla we, vmlúnshì we dang svng vlún dv'ngte dvtit tvle nø dvshvng mvyø we taq,..

Vm-aq vnatshì rvtø nár pvngwà ni vrvm taq nø Shavm vyáshìlvm rvt Sasvname kèní vgám nø dvkvme. Íni gø Ngashā svng nø vmlvm rvt vmìng zi we íè. Pàwàlvm wànì Nga nø shvwi gwit Nina pv'n írvt íe, walòng svng shá dvzvr mvyøngè.

Hkristuò shagóng shvwi nø shvwi vkatshì we írvt shvwi vkatshì we Ninapv'n rìò sharì svng nø vmwe dang taq vnatshì lvm rvt  vgámè.

Nga nø banglay nvmukdvra kèní ínø dvgá dø shvwipvn tiqlòng gø íe. Wervt shvngømré taqkèní Ngasha svng nø nár pvngwà ni taq vmlvm rvt vmìng zi we íe. 

St. Thomas Aquinas shøn yangì we dvkv'm Kà taq Catholic Shvngømré ínø shvngømré rvzvngcerì kaq vm-aq vnatshì dvzvr we nø 
(1) Àngdeò nønt mvsøn svng øpshì lúnlvm rvt íē.
(2) Dvshà mvhøt vhø'mō rì dvpvt dvshá zā vlu zíshìlvm, tùbùm lúnlvm rvt íē. 
(3) Àngdeò nønt mvsøn shvwi taqkèní shvrúngshú lòng svng øpshì lúnlvm dvpvt íe, wā dvkvme.

Dvgá dø íwe Ninapvnrì nø àngdeò mà:pnønt shvwi svng vjángà we vzàm vháng rvt íē. Nga nø shànshér lòng svng dvtan we kùmlà mvsvt gø íe, wadang svng yv'nglún shìe.

Nvmlat nvmpvng shvngømré rvzvngcerì nø vm-aq vnatshì rvtø taqø vdāmshapvnrì vm-aq vnatshìwe, íni gø Nga rì svng nø vm ya:ngì. Dvgádø íwe Ninapvn sha rì nø Nønt shvlø'mshì we (vzíngkvn) vmlvm pvnrì íe. Vdá mv-gvmrì, Du gvmzørìò vmlvm pvnrì íe. Nga nø dvshà Vsvng rìò vmlvm kvn íe. Wè rvtøtaq rvzvngcerì nø vm-aq vnatshì weí dvshà Vsvngrì nvng tiqdø cvndvgøm nø vl yangì we íe. Tiqdvr vsvng kaq tùbùm dvbàng we bvnlìrì taqkèní Nøntlømløm dvzaq dvgvngshì yangì.

Wervt vm-aq vnatshì rvtø taq Nga sha nø mà-vm mvdaq vnatshìlvm pvnrì taqkèní vkvtdø shvgùn dvtøp nø ngv'myàngà we íe. 

Wervt  vpø íwe Shvngømré, pèmè vnvmchvngmaq vm-aq vnatshì we rvtø lvngcha nár pvngwà ni vrvm taq nø mvdvmkaq dvtanshi bø'ì dø tiqdvchá Nga sha nø vm-aq lúnshì we dang tiqdòng dvtit tvle nø dvshvt weí nònggùn zí mvyøngè. Shvngbeí Gvray mongzøl lòng vtoshì leqlúnøng. Shvngbe svng Oqā.

Add new comment

6 + 6 =