Yvkaì Byīne vdòng nvmbøng nvrøme wàlvm vlēwā vyáshìlvm dang shvdømè.

Yvkaì Byīne vdòng nvmbøng nvrøme wàlvm vlēwā vyáshìlvm dang shvdømè.

2023 May shvlá 10 nī kèní 14 nī vdòng cat 3 nònggùn zidvng vle
MOCHA Cyclone tiqlòng bung ra nø Yvkaì Byīne tìbo tut nvng Sit dvgó:ng (Bengladesh ) dvhø kèní may shvlá 12ni -14 ni vdòng yv'ngø tuq sháòe wā Yvkaì Byīne tìbo tut taqø vl mongzøngcerì nvmbøng nvrøme wàlvm tvrà angdvja vlē wā lvngcha nvng singwe dvtit tvle we Shvngkà rì yv'ngkèní shálún shìe.

Wervt vpø íwe vnvmchvngmaq v-li we shvra rvgaq taqø dvlú dvgø'shì nø mvjáshà vllvm wàì. Vrá nø Eyarwundi daí nvng yango daí rvgaq taqnø nvmbøng nvrøme nø mvtuq wànø gø dvkvme. Íni gø vjú zílún we shø mvng nø ramram wāce zaqdaqe wànø Shvngkà zi yv'ngkèní shálún shìe. Shvngbe oqā.

Add new comment

7 + 13 =