vkatshì zidvng vháng rvt bøn we tvrà dang dvshvng mvyøngè.

Shvngbe Pàmvrà. Dèni lvngcha nvng sing we Mongkà taq vkatshì zidvng vháng rvt bøn we tvrà dang dvshvng mvyøngè.

Vpø' íwe pèmè vnvmchvngmaq,
Vkatshì zidvng vháng lòng rvt Vietnam taqø Ngā rì àngking, angmun shì we dang;

Yanila Nvmshvr tìpo Asia móngdàn rì taqø vkatshì zidvng gvzà vháng nø Vietnam móngdàn tìpo tut Dongnai móngwál kèní Nga rìm we tiqlòng Ngā àngking angmun shì bø'ì we svng yv'nglún shìe.

Vkvtdø vkatshì zidvng vháng we rvtø taq vmìng vkang vl rì kèní dvnúngshì we taq shaqcvm rvt vkvtdø ngā rì àngking angmun shì we íē wànø shvngkà rì yv'ngkèní shønòe.

Wè Ngā gv'n vl we shvrà rvgaq taqø mvmè lvban shø' mvzaq we mvdvmø, vyúng kvnyvng dvmu kvtshì rì dvpvt vtì zøp nø lv'ng lvm vmìng vkang zíò rvt ngārì í vtì luqtvmdø mvlúnò rvt shì we íē wànø gø shønòe.

Ngārì:m we kù:ng shvnvng yv'ngø vl we vsvngrì í nø ngā pøtshø'ng vnga rvt mvra shvrì we vlē.

We pàdø Bangladesh móngdàn taqgø vkatshì zidvng vháng vtv'ng shvlá íe wànø Lvngcha dvtøp paqzi dvp kèní gø shøn bø'à.

Lvngcha vlíng vpo we nø vkatshì tvrà rì téwa rvtø nàq rvt,  tiqlvng màlé vkvtdø téwa bøn rvt nø Vkatshì zidvng vháng lúnlvm vlē wànø (Dì:tpān)  dvtøp Dùqdèdvnàq wàò yv'ngkèní gø yv'nglún shìe.

Vkatshì zidvng vháng rvt Bangladesh móngdàn taqgø vle á:mì we shvlá taq zong rì nar bø'à rvt zong mangrì (32) wvn dv'ngte chøm yv'ng wā vl vdùe. Bø'ì wànø AFP shvngkà kèní dvtanòe.

Htaí móngdàn tìni tut Nakhan Si Thammarat kvyaí taqgø lvngcha Vkatshì zidvng gvzà vháng rvt Míyvtá tvrà rì gø dvgoq bø'ì, bvnlì wà rì ínø vtì, tvwvn tì rì nvng tiq nāri dv'ngte shvm tvrà vdvngshìlvm dvpvt wáshì e wànø gø bancok shvngkà taqkèní dvtanòe. 

 

Add new comment

1 + 2 =