"Cømrihøngí dvkù:p shìnø mvnshì yv'ng kèní lúnshì we jèjúrì "

"Cømrihøngí dvkù:p shìnø mvnshì yv'ng kèní lúnshì we jèjúrì " tiqdòngce dvshanglvm íē."

Shóngshøng we vnvmchvngmaq cømrihøngí dvkù:p shìnø mvnshì yv'ng kèní lúnshì we jèjúrì (14) dang nø;
(1) Shvlá vtvng mvnshìwe, gønzøp we tiqpvn íe.

(2) Tiqnàrī vdòng gelori 1300 vgat sháòe. Shvlá vtvng góng vdòng shúrì dvzø'ò we mvnshì lvm tiqpvn íe.

(3) Kvlà:ng we taq góng vdòng shúrì téwá dvzø'ò e. Chøm vtvnglvp svng léshì gø mà-rá. Shvrà mà-rvzvng mvnshì shvlāe.

(4) Mvnshìwe taq lànglvm Gvmsùng yúmè.

(5) Góng vnvpdø wáshì lv'm rvt vtù vbóng dø mvnshìlvm gønzøp lvm tiqlòng íe.

(6) Hípàní  vngvtshì nø mvnshì lvm ínø, Gónggup svng vtá:ngā nø shvnvp weí vháng vlún dvzvrè. Kvlvng nø pōlóng mvnshìrìò vtù vbóng we mvnshì lvm tiqlòng gø íe.

(7) Dvzaq dvgvngshi we taq tønzvnlún nø jórlúnwe mvnshì lvm pvn gø íe.

(8) Lvpō , hítàn, poqā, wūr tàn shingrì shvngbè svng gø tiqdvshaqí nònggwøn vl dvzvrè.

(9) Nìtit shàrø shingrì høqshaq vjú lún dvzvrè.

(10) Kvlvng weí hí-wūrciqrì svng  vjú zìe.

(11) Nvrøm yóga, nvrøm shvwi dvjùrì, shvwi vháng rì taq vjú lúnshìe.

(12) Kàgø ígø wálun shìe.

(13) Shvrø shvtvngrì svng gø gvzà zaq dvzvròe.

(14) Sømri tiqhø'ng wā ra we írvt, kayv'ng èdi we ínìgø, kayv'ng èhøqò we ínigø weyv'ng  mvnshì nø vdègóng taq vl we gelori dat svng shvyūm lúnlvm rvt mvnshì shvlāe.

Mvcing lvm nø; 
svmarérì sport Bra gwashì ràe. Lvngàrérì nø jumping exercise taqkèní gvzà mvjvk we, vtù vbóng we (underwear) gwashì ràe.

Add new comment

6 + 1 =