Chòngmushí nøn we (3) chvng èvm màò weí lúnshì we jèjúrì

Vpøí we vnvmchvngmaq Dèni nø, nøng jvn-vhøm lúnshì we Chòngmshí í, lvpat (40) nøng nàle lúngò dvgvp bøn sháò we zā yvng zønlìrì svng dvbà:n lúnò dang tiqdòngce  Paqzí dvkøm nø nonggwøn zí mvyøngè.

Vsvng tiqgø'nø nī vrvm Chòngmushí nøn we (3) chvng èvm màò weí lúnshì we jèjúrì mvmè vl yv'ng kèní (9) dang svng dvtit tvlé mvyøng we taq,
(1) lvpat (40) nønglap svng ègòng nø nàle lúngò dvgvp góng sha sharø shatv'ng córì yúm nø  híciq wūrciq rì kè weí za sháòe. Vkvt dø bøn ra dvgvp vsháng dørøm chòngmushí nøn we (3) chvng mvndø vmmà ràe, wànø paqzizí we vlē. 

(2) Poqkè cancer yóga nvng sharø cancer zārì gø Chòngmushí vmmà weí zā yvng yóga dvjvng svng cvncvn dvzø':mà lúnē, wàe.

(3) Nønt mv-gør nønt-bùm, nønt-yòr we yóga bøn ra dvgvp gø Chòngmushí nøn we vmmà lún ràe. Wekvt nønt mvsøn vdòng nønt yòr, nønt bùm lòng svng dvban lúnē.

(4) Vsvng nø Tvrē shvlá lvm gø gvzà vchvk we íe.Tvrē nonggwøn yúm we, Tvrē zā we vhømshì ra dvgvp gø podvtcian lú tv'm we Chòngmushí svng nī vràm vmmà ràe. Chòngmushí ínø Tvrē svng nonggwøn vl dvzá:ròe.

(5) Puqwá vdòng shvyøme shvngshvng wa bvnlì wá yórlvm rvt gø ni vràm Chòngmushí vmmà ra we íe.

(6) Nē mv'nmv'n wà íwe, Nē rvmøt vcaq rì dvpvt gø nī vràm Chòngmushí vmmà ràe wànø paqzizí we íe.

(7) Gvnjak nø góng vdòng vl mv-nvm dø vgvtshì lú:ng dvgvp gø yàq vràm Chòngmushí vmmà ràe. Vgvtshì dvt svng shvyúmà lún we dvt gvzà vbáè.

(8) Mvjór nø dvchvt dvnvn nonggwøn shòr vnø'n yúm rà dvgvp gø Chòngmushí (3) chvng nī vràm mvnmvn vmmà weí nonggwøn tiq dvshaqí lún dvzá:rè, wànø paqzizí we vlē.

(9) lépetnà ciqrì kèra dvgvp gø chòngmushí nøn we vmmà ràe, wànø lvpat (40) nøng nàle lú:ngò dvgvp bøn sháò we yóga zønlì kèní vgám lúnlvm rvt paqzizí we mongkà taqkèní dvtit tvlé shì we íe. 
Shvngkà tvyø svng ètashi nøng we gø' vrvmi shiqshan mongzøl jèjúrì vtoshì leqlú:nøng. Shvngbe svng pàmvrà.

Add new comment

2 + 1 =