Dèni lvngcha nvng sing we lvmvng tvyø

Dèni lvngcha nvng sing we lvmvng tvyø taq nø,

Shingbywi Yang myoq vl lungyung mvring taqø nvmbøng mvrøme wà rvt mvring tøng gvyaq nø Vsvng (3) gø' shì bø'ì we dang dvtit tvle nø dvshvnglvm íe. Dvnaí myoqnē, shingbywi Yang Myoq vl lungyung mvring mvyùme shvlá (7) ni taq nvmbøng mvrøme wà rvt mvring døng vllvm tvngte gvyaq nø mvring Vsvng (3) gø' shì bø'ì. Vkvtdø í rvtø tubùm dvbàng lvm gvzà ràe. 

Dìlvm tvrà yvk we mvdvmø Shvngkà lúnlvm rvzaq we lungyung mvring nø dvnaí myoq tì wang shvnvngø vl nø Kachin Byīne nvng sitgaí daí rvgaq dvrøt mvring tiq mvring gø íe. Nvmbøng mvrùme wà rvt shø'ngtøng vngaq nø chøm vdòng vl we angnípe vní gø' nvng Svmaré vní gø'dāmá lúnò nø chøm (35) chàng gvyaqá:mi. Wè mvdvmø tìløp shvngømré Noqngøm chøm gø gvyaqá:mi wànø tubùm dvbàng we tiqpè í vkvtdø shønò yv'ngkèní shálún shìe.
 
(7) ni dørøm (10) nāyi jvn rvtø taq bø'n nø, Vsvng (2) gø' shì bø'ì. Lvpat (40) jvn lvngaré tiqgø'nvng lvpat (7) íwe àngcème shì bø'ì. Dāmá lúnò we taq Svmaré tiqme nvng (4) nøng mvlìmce íwe Svmarécè tiqme nø gvzà sungè, wànø shønòe. Gvzà gvyaq bø'ì we nø chøm (35) chàng nvng tìløp shvngømré Noqngøm chøm tiqlòng, ngv'mshì we chøm rì nvng, shìyat rì mvmè gvyaq bø'à wànø mvyùme shvlá (13) ni taq shønò yv'ngkèní shálún shìe.

 

Wè rvgaq nø phone line mà-shvla, dìlvm tvrà rì gø yvk nø dvnaí tì tvrà ku wā dìlvm ínø Nàgaq dvcì rì vl we rvgaq gø íē. V-toq v-tip lvm rvzaq rvt shvngkà rì svng lúnlvm gø rvzaq nø nvmbøng mvrùmeò dām vhø'm bø'à we mongzøngcerì í yvklvm vhø'm bø'à, tubùm dvbàng lvm gvzà ràe wanø wè shvra yv'ng tubùm dvbàng shì we shølshú tiqpè taqkèní shá lún shìe. " Àngmaq nø vyúng kvnyang nvmvm weí tiqni vmlvm tiqni lá vm we døngkurì luq rvt vm aq lvm dang taq tubùm dvbàng lvm mvdøng vchvk ngè. Tiq dvshà í wà lvm bvnlìrì dang taq gvzà pvngkrvtnè, wànø shønòe.

 

Wè lungyung mvring svng dìlvm nø dvnaímyoq kèní shingbywi Yang Myoq svng mōdōí dìlvm ínø Shingbywi Yang Myoq shini mvtuq Kalung mvring zetle gít taq nārshì nø dvnaí tì ( Chindwí myit) cvn nø zetle í cúnshì nø dí ràe wanø shønòe.

 

Shvngkà tāshà íwe vnvmchvngri gø' vrv'm taqkèní gø nvmbøng mvrøme rvt dvshà mvhø't vhø'm bø'à tiqdvr vsvng íwe vnvmchvngri dvpvt vjúrøt nø tubùm dvbàng laqlúni wvng dvshat mvyøngè.

Add new comment

6 + 4 =