"Kvtvmlvm dang taq vjú zílún we mvtúrì nvng transform kèní dvbvng lún we mvtúrì (5) dang"

Vpøí we vnvmchvngmaq dèni lvngcha nvng sing we tvyø taq nø "Kvtvmlvm dang taq vjú zílún we mvtúrì nvng transform kèní dvbvng lún we mvtúrì" (5) dang svng dvtit tvlé nø dvshvng lvm íe.Vpøí we vnvmchvngmaq,Vyung kvnyvng kvtvmlvm taq vchvk we mvtú (5) dang vlē.
(1) vti
(2) vbá
(3) nvmbøng
(4) Rvtø lvngcha nvng Yóga bvløng
(5) nvmpun rì íe .
Yalòng mvtú (5) dang Kømzøq kvtwā èkvtnò we vyung kvnyvng dvrèrì shvla we mvdvm Yóga bvløng bvlangrì sher nø shú:ng we angshí rì vtoshì lúnlvm ídaqē. Wē mvtúrì kaq transform kèní gø dvbvng nø parvnà lúnē.

(1) Vtì wàwe nø vyung kvnyvng dvrèrì dvpvt mà-vl mvdaq vchvk we íe.
TRANSFORM ínø Vtì taq vbá we mv-sher we dvt rì svng dvsheràe. Vsvng nø PH 7 vtì svng aqì dø tiqdvchá vyung kvnyvng dvrèrì dvpvt gø vtì shérlvm nø PH 6.5 rà we íe.
Transform ínø vtì àng dvja svng dvcøpmàò nø mvshér we pvla rì svng gø dvsher ràò nø oxsigen dvt svng hángà lúnòe.

(2) Vba wàwe nø vyung kvtyvng mvkvtshì we vzàng kaq rvgaq svng shvrá weí transform lv'ng nø vba taq vbá we mà-shvla we dvt rì svng dvshéràòe. Vba svng téwa shvla dø dvcø:pmàòe. Vba taq vl we vjú zí lún we bvløng bvlangrì gø téwa luqlvm vlē. Myanmar móngdàn taq dvt nvmpun lvngshì we nø mvmè cé nøng íbø ì we svng yv'nglún shìe.
Vba nø mvsat we, zø we bøn daq nø vba taqkèní vjú zílún we bvløng bvlangrì gø vmvng weí vba gø zaqdaq nø rvgaqrì gø gvyaq daqè. Vyung kvtyvngrì gø angshí mvshúng nø yùm lùng we íe.

(3) Nvmbøng
Transform Tōniò nvmpun svng lvngshì weí nvmbøng nvng lvngcha vlíng vpō we íni gø zánò we vzàm vlē. Àng bø'ò mvdøng vtì aq we àngrø hø'ng svng gø yvng dvzvr we, àng røcè luq dvzvr we mvdvm àng tø'ng nonggùn gø vl dvzvròe. Rvtø lvngcha vlíng vpō we íni gø vwàwà dø v-ngaq lvm rvzaqè.

(4) lvngcha nvng bvløng
Dènila Myanmar móngdàn taq vgatshi vháng vtv'ng rvtø nø 40°C kèní 47°C høq vlē. Vyung kvtyvng rì nø vgatshi zi dv'ng 35°C lvngpvng taqwā dvyø vzø'm nø bvnlì wàe. Vgatshi zi dv'ng vháng nìnø dvyø vzø'm we mà-vl rvt àng tø'ng shvlá lvm dang taq nònggùn yùm nø angshí gø mvshúng daq we íe. Transform nø vgatshi zi dv'ng 40°C høq bvnlì wàwe dvyø vzø'm we taq dvbvng ngàe. 40° C vlé lú:ngò kvt 80% bvnlì wàwe dvyø vzø'm we dang taq dvbvng ngàe. Shø' mvzaq nigø tiqlvban høqshaq zømà lúnē. Àng tø'ng shvla lòng rvt vtì í lì:mkéò nigø zán lúnòe. Cì vbá rvt insai tiqpvnò àngshø'ng rvt àng tø'ng taq bvløng bvlangrì vjà lòng svng gø shvyúmà lúnē.

(5) Nvmpun wàwe nø transform svng lvngshì weí àngtø'ng dvpvt rà lòng shavmshì we nvmpun svng vmlúnlvm rvt dvbvngòe. Àng tø'ng dvpvt mvdøng vchvk lòng NPK mvdvm àng tø'ng dvpvt ra we dvt (16) pv'n vbá rvt Āhāyà kømzøp nø àng tø'ng shvla lvm vlē. Shavmshì we nvmpunrì tiqwvl shvyúm lv'ngshì lòngì Dāduqrì shvyúmlúnò nø rvgaq nvmpun shèle svng tiqdvtvng shvlá dvzvròe. Wē wà mv-taq vyung kvtyvng angshírì svng gø gvzà shúng dvzv:ròe, wanø Paqzí zí we tvyø taqkèní lu nø dvshvng shì we íe.

Shvngkà tvyø svng lvngdøm høq tá nø nonggùn zí debvng shà we vnvmchvngmaq rì shvngbe svng oqā, pàmvrà.

Add new comment

12 + 2 =