"lvmóngshísvp" í vjú mvmèpvn zílún we dang "

Deni nø "lvmóngshísvp" í vjú mvmèpvn zílún we dang dvshvng lvm íē. 

Vpø íwe vnvmchvngmaq, Lvmóngshøng nø nøngmaq v-lì we sun-wang, ka-móng mà-móng taq yor nø lúnshì we shø'ngshìcvp tiqpvn íe.Lvmóngshísvp svng American móngdàn taq 1 aungzàq svng 13 $ Dola i namō we svng shálún shìe. Lvmóngshísvp nø Kadang té vjú zíè, shvlae walòng svng Google yv'ng gòng nø yv'ng lúnshì we íe.Lvmóngshísvp nø àngshí mvdvmø angsvp téwa Āyaqdā vl we svng shálún shìe.

Lvmóngshísvp taq nø Vitamin A,B,C nvng antioxidant dvt rì luqtvm dø vbá rvt shiqshan lvm dang taq tùbúm nø gvzà vjúzì we shøngshísvp cì tiqpvn gø íe. Lvmóngshísvp svng cì mv-wvn ku tìshúí pyot nø gø, angsvp svng àngshi dø'l nøgø lángshvla we tiqpvn íe. Nvmshvr Tìnī Asia móngdàn rì taq pyot dv'ngí lángshi we íe.Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq, "Lvmóngshísvpmì vjú (12) dang" zílún we mvtúrì svng èyvng longò dvgvp_

1. Lvmóngshísvp taq nø anthocyanidins wàwe dvt vbá rvt lvmóngshísvp svng tìshūí tiqyaq dvbøn dv'ngí angtì svng èaqò nìnø nvmlat taq pvngshì nø bøn ra we shvwizø' yóga svng dvzvmà lún we íe.

2. Shaq vhéshì tvrà hwáng taq vbá we yógapúrì svng gø shvtnà nø dvba:nà lúnē.

3. Lvmóngshísvp svng tìzvrshì kūng taq zàng nø tì èzvrshì nìnø nønt dvsha nø mv-jor we anxiety svng gø dvzvmà nø dvba:nē. 

4. Dvrē taq, svkí taq lóng vbá nø bøn lòng svng gø lvmóngshísvp angshì wànø tìshū taq tiqyaq zīng dv'ngí ni-vrvm èaqò nìnø lóngrì angshì wàò nø dvzvmà lúnòe, wanø paqzizì we vlē.

5. Lvmóngshísvp svng pyot dv'ngí gwatì zvmaq nvng èaqò nìnø kàshøn we taq shaq shv'mshv'm wà vmàng wē, shaqhōl wē, gv'ng jat nø bān-nà yì-jat rì svng gø dvbanà lúnē.

6. Lvmóngshísvp nø adiponectin wàwe dvt vbá rvt góng vdòng shúrì svng gø shvyúmà nø góng svng a:tv'ngà we taq vjú zílún we tiqpvn gø íe. 

7. Lvmóngshísvpmì nø shaqgóng taq bønsháò we cancer yóga svng gø gvzà vgvma lúnē wanø paqzizì we vlē. 

8. Lvmóngshísvp 10 cvp nvng 15 cvp svng vtì 150 ml taq dvdø' nø paqka dø gø aq shvlae. We mvdvm cì mv-wvn ku Cíchù yóga svng vgvmò we  taq gø lvngò we íe.

9. Lvmóngshísvp svng dvdø' shaq, mø-í ni vzvm shóngrì nø ngvbik nvng gø gvzà vm shvla we íe. 

10. Puqkè yóga nvng shvwi vbá we yógarì svng gø dvzvmà lúnē. Vrá nø Vjik nvng cancer yóga bønlvm  yv'ngkèní gø vgvm nø  shvyúmà lún we vzvm gø vbáè. 

11. Gaq gaq wànø nvmbøng túwe Yóga lòng svng gø lvmóngshísvp, vshú:ng svng svmì i dvkat nø mvyø' svng ècøpmò kvt ban lúnē.

12. Svmì dà:márì taq gø lvng shvla we íe. Kè nø zā we dà:márì svng gø dvzvmà lúnē. Góng mvtøn we bóngchøng lòng svng gø shvyúmà lúnē.

Íwe lvmóngshísvpmò mà-shvla long svng Paqzí dvkøm we taq_   Shingsha polàng taq yóga bønrì nvng lvmóngshísvp nvng mvdèrì nø vm mà-daq we íe, wā Kà dvkvme. Vrá nø, Vpøí we pèmè vnvmchvngmaq Lvmóngshísvpmí vjù zì we dang svng mvti mvni  shá mèyø nìnø google yv'ng "mango leave benefit" wā vrù nø lá lúnshì we íe. 

Shvngkà ètashi nøng we vnvmchvngrì Shvngbeí Gvray mongzøl long nvng shiqshan we jèjúrì vtoshì leqlun nøng. Shvngbe svng oqā.

Add new comment

3 + 9 =