Lvngcha; Mongkà

Lvngcha; Mongkà

Lvngcha; Mongkà

Dèni lvngcha nvng sing we Mongkà taq nø vlē a:mì we rvtø Ejip móngdàn taq wà bøā we lvngcha nvng sing we Mongkà svng tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvng lvm íe.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq
Ejip móngdàn taq wà bøā we lvngcha nvng sing we Nilakvn taq,
Lvngcha àng dvja dvchvn dvnvn dvtut dvtut bø:ni nø 2050 nøng vdòng, mònggvnò vm-aq lvm tvrà téwa vháng vlúnlvm dang taq 30% vjá sháòe wànø Gulaq Dvm Mvgaq kèní dvkvm we íe.

Lvngcha Àng dvja nø vlē a mì we rvtø taq nvmbøng mv-røme wà bø'ì dø, baqni baqtvng dvtut wàni nø 2050 nøng taq mònggvnò vmlvm svrit wàò we taq 30% dv'ngte yúmsháòe, wànø Gulaq Dvm Mvgaq mvdvm dvtvng taq vl we Paqzí vdè tiqpè í dvkv'm nø shøne.

Ejip móngdàn taq wà bøā we lvngcha nvng sing we Nilakvn yv'ng móngdàn (100) jvn yv'ngkèní kingmvng rì rvtø lvngcha vlíng vpo we dang nvng singdø vrashì we taq Gulaq Dvm Mvgaq tùbùm svrit nvng Kvtlvm dang àng mvdo (FAO)ò lvngpvng dvnungshúpè taqkèní vkvtdø mvdvm kaq dvtan shaq dø tiqdvchá dvkv'm we dang shálún shìe.

Add new comment

2 + 3 =