Mongzxl nvng Jurxt Shiwe long

Mongzxl nvng Vjurxt shiwe long

Mongzxl nx Gvray yvng keni lunshi we jeju gxnpaq long ie. Vsvng gx vrvm, Mongdan vrvm nvng Vsvng dvci vrvm nx mongzxl kaq shong shiwe ie. 

Jurxt shiwe long nx Gvray nvng ka shxn we, kvmnxnt svng dvtan shiwe, pvlvce nvng nxnt nvrxm bvnli ri ie. 

Mongzxl lunlvm dvpvt vjurxt shiwe rvtx, shongnxt, mvreza nxnt nvng shvla we nxnt nvrxm taq keni rxt rae. Vde kaq mvshong shiri, ngvnshari dvpvt gx shvla we nxnt nvrxm keni jurxt we dvgvp wa mongzxl vlwe ie.

 

Add new comment

9 + 0 =