" Nàm shvlá kurnip Muqlang taq vl Jū rì svng yv'ngshì we "

" Nàm shvlá kurnip Muqlang taq vl Jū rì svng yv'ngshì we "

Dèni Lvngcha nvng sing we lvmvng tvyø taq Nàm, shvlá, kurnip Muqlang taq vl Jū shvngbe svng December shvlá (29) ni dørøm rvtø lap taq mònggvn rvgaq kèní yv'ngshì bø'ì we dang svng tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvng lvm íe.

Vpø íwe pèmè vnvmchvngmaq, 2022 December shvlá 29 ni ( nvmløp móng rvtø ku) yaqdøng mvlùng yv'ng Muqlang taqlap taq vl Jū shvngbe svng mònggvn rvgaq taqkèní yv'ng lúnlvm vlē wā Dakmàng Paqzí vdè rì taqkèní shøn bøā we íe.

Jū bungà chàng svng nø àngwà nøngmaqò nēí yv'ng lúnlvm ínø, gvzà vrúm yv'ng vl we Uranus nvng Neptune Jū rì svng nø yaqdøng taq yv'ng lún we mānpyúng í yv'ng lúnshì daqè wā Paqzí vdè rì taqkèní shøn bø'à we íe.

Great Britain móngdàn taq nø lvngpvng ràm yvng vl we Mercury nvng Venus Jū rì svng yv'nglún lvm mvmè rvzaqe, wànø Paqzí vdè rì í vkvtdø shønò we íe. December 29 ni Nam v-lē lvm danshì dvgvp èyvngò nìnø Jū rì svng gvzà shvla dø yv'nglún lvm vlē wànø gø shøn bø'à we íe.

Europe tìnī tut mø-í nìnø Equator nvng gvzà nítvp we rvgaq rì yv'ngkèní Jū shvngbe svng dvngdvng kaq v-yàn we àng dvja svng yv'nglún lvm ídaqè, wànø Paqzí vdè rì í vkvtdø shøn bø'à dø tiqdvchá yv'nglún shì bø'ì we íe.

Add new comment

8 + 5 =