Nøng vrvm rvngtung rvtø Putao rvgaq taqø shélang lá we vsvng luq we dang tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvng lvm íe.

Vpø'íwe pèmè vnvmchvngmaq dèni lvngcha nvng sing we lvmvng tvyø taq nø,
Nøng vrvm rvngtung rvtø Putao rvgaq taqø shélang lá we vsvng luq we dang tiqdòngce dvtit tvle nø dvshvng lvm íe.

Vpø íwe vnvmchvngmaq,
Nvmlø'mshì lvm rvt léshì we àngde rvgaq taq lúnshì we shélang, 

Kachin Byīne, Putao rvgaqò shikwit cøng lòng nø svmi gvzà gwa we mvrvp yv'ngkèní vcár mvkvmshì høqshaq cøng we íe.

Àngnī tiqniò bvnlìrì vtv'ng we rvtø dørøm (3:00 pm) kèní mvringzi rvgaq vl mongzøngcerì nø dvtmí tiqlòng, pōri tiqdùng, tìbong, kok, shvgā tvplvm hàng vwáshaq íwe tvplvm pvn nvng àngwa láng vdù we shvm dvre rì dvgø'shì nø shélang tvplvm dvpvt tìwang rì kaq svng dì we íe.

Nøng vrvm September shvlá be ra lvp kèní December shvlá høq chømyō, gūchang, shaqre mà rvweng shélang tvplvm búng we íe. Mvring vsvng rì taqkèní shélang svng mvngàkvntì taq záng nø køtvm we, mvzang sītù dølvm we, cóí sàngvm nø lángò we íe.

Vlévmì we (5) nøng vdòng shélang svng àngde rvgaq taqø kvnkøt vm lvm kvn dvpvt wā lángò we íni gø yà nøngla taq nø àng dvpø vl lúngì rvt wulaq ku láò weí tvpvm we vtong ku vlíng vpo lúngì we íē.

 Rvngtung Cøngni rvtø November shvlá nvng December shvlá dvmu bvnlì vtv'ng bø' bvnlìrì cvm we rvtø Miwa rìò shéláng wvnshi we dang nvng Myoq gvba rì taqkèní wulaq bvnlì àngkàng rì mvring rvgaq svng shélang wvnshì lvm rvt dì we íe.

Vkvtdø Miwa rì nøntlúm we shélang nø dørøm (3:00-4:00) nāyi rvtø tiq nāyi vdòng vlang we í rvt, wè rvtø taq láò nø tiqya taq vmsit kok 1 kok kèní 2,3 kok jvn høq tø' lúnò we íe.

" Cv'm vtv'ng nø tiqkok lún shì we íe. Tiqkok svng àng dvpø nø (1,000/) lvp kèní (10,000/) lvp høq zíòe.

Shélang wàwe nø vgatshì we rvngtung nvng mvyumè shvlá taq nø zømwàng yv'ng vl we ínø Rvngtung tung rà dvgvp nø zøngnī Rvngtung nvmlømshì we í tìwang shvnvng svng vséshì we íe. 

Àngmaq nø tìwang shvnvng lúng rìò lvngpvng yv'ngø vl nø, àng nø Vsvng wurnøn mvlím wā vl nø, àngshø'ng tiqpvn dòl we vlang we ànggocè tiqpvn íe. 

Shélang vlang we rvtø dørøm nvm vlēlvm dánshì dvgvp tvplvm pvn vwáshaq íwe tvphàngí vdìpmò nø tvpmò we íe.  Vyáng rvtø nvng yàdøng rvtø taq nø lúng rì poò nø tvpmòe, àngmaq vl we lúng rì svng vtì í vpa:pmò nø gø tvpmò we íe.

Shélang rì nø lúng rì kèní búng weí tìnī lvp svng vlàng nø shéláng tvp rì ínø wè tìnī lvp taq dvbacèrì wàò nø tìnī lvp vdù we dvba rì taq tvmshì só:rì tvplvm pvn rì taqkèní dvgø'shì nø tvpmò we íe.

Add new comment

4 + 1 =