"Ngàrì nvng naqgingrì vzøng mvshøl"

"Ngàrì nvng naqgingrì vzøng mvshøl"(vdèpvn shaqré rìò mvshøl kèní)

Darì dvgvp tiqdøm tiqdøm taq ngàrì nvng naqgingrì tiqdø vlē, wàe. We tìdøm taq ngàrì gø anglømløm shìe. Naqgingrì gø anglømløm shìe, wàe. Rvtø høq a:tna dvgvp anglømrì kèní àngo gulú:ngà wàe. Løm kèní gulú:ngà angcerì nø ngàce dø wà vshvme. Vbónge. Wekvt ngàrì nø yàdø shøn lú:ngì wàe. Yarì nø ngàce wā íe wàe. Vrá, Naqgingrì wanì nø nøngmaq angcerì gø vbáe lo wàe, wā. Ngàrì wàdaq nì, Yarì nø nøngmaqcerì wā íe. Èyv'ng nønglè. Nigung gø vbáe. Nàce vbá nìnø namaq dø hí wūr vbì tvng laqyó daqlè wàe, 

Naqgingrì wàdaqni mø-íò nøngmaqce gø vbá elo wàe, wā. Nøngmaqí gø anglømløm apshaò wàe, wā. Naqgingrì wedø wanì gø ngàrì nø namaqce nø màbá. Shvngbè nø ngacerì wà íe wanø he dvng wàe, wāè. Ngàrì he dvng wā rvt naqgingrì nø dvhømshi nø Kara lìpong gvbà tiqlòng washìē wàe. Wekvt Naqgingrìí ngàrì svng yàdø v-lì nø shvlāe wanø kàciq gà:lòe wàe. Wekvt ngàrì svng yàdø a:loe. Ngàrìe namaq wedv'ngte ni ehe nøngnø ngamaqce wā íe, namaqce nø màbá èwánøng kvt kèní nø shvlāe. Iní nøngmaq dvhøø rvtøí laq rvwa:n a:tnò,rvtø høqatnò kè tønsháshì daqè a: loè wàe. We mèpvng rvtø høqa:tnà dvgvp naqgingløm kèní gulú:ngàrì nø nigung vlú nø hí vbítvng yó lú:ngì wàe. Mèpvng nø naqgingrì vpò lú:ngì, bøn lú:ngì.

Wekvt kèní wā ngàrì nø shvraqshì yvngì wàe. Mvshøl nø yàyvng vdv'ng a: mì. Vpøí we pèmè nvmchvngmaq yalòng mvshøl kèní nøngmaq lúshìlvm nø, rvtø ínø kàgø nø døngmàne , kàgø nø mv-døngman walòng svng rvtøí rvwa:nàe, dvtvnòe wadang dvdvm nø nøngmaq vdòng taq gø tiqpvnpvn bøn long dvgvp he dvng mv-walvm Vyàshì laqlúnì wvng nònggwøn zí mvyøngè.

Add new comment

10 + 5 =