Putao myoqnē vdòng taq vl shvngømré vrvm taqkèní zilàngrérì muqhøm wáshì nø shøngtøng kvt we tvyø.

Putao myoqnē vdòng taq vl shvngømré vrvm taqkèní zilàngrérì muqhøm wáshì nø shøngtøng kvt we tvyø Shvngkà 

November 24,2022.

Putao myoqnē vdòng shvngømré vrvm taqkèní zilàngrérì muqhøm vzø'm vzàp we bvnlì wáshì we mvsvt kùmlà ku shvngømré Noqgúwáng vrvm taqø namsi shøng kvt we bvnlì tiqlòng svng wà bøā. 

Wè lòng tvyø taq vnvmchvng   COC shvngømré, AG DC-5 shvngømré, KBC shvngømré, RC shvngømré, RBC shvngømré, LBC(Lisu Baptist)  shvngømré vrvm taqkèní zilàngrérì (30) gø' dv'ngte lúm ráì nø toniò kurwang rvgaq svng vnvp lvm dang nvng gø singdø dvdvm nø Tobat namsi shøngtø'ngrì kvt we bvnlì svng Vsháng (10:00 am) rvtø taq vkvtdø shølshú vgorì taqkèní dvnung nø wálún bø'à we svng yv'nglún shìe.

Add new comment

5 + 4 =