Rvshø' Ginsa vgámlvm cvnra we dang

Rvshø' Ginsa vgámlvm cvnra we dang tiqdòngce dvtit dvlé we taq;

Vpøí we pèmè nvmchvngmaq Vsvng nø nònggwøn vl rvtø taq mv-bøn we ínigø nònggwøn yumdaq lap taq bøn we svng yvnglún shìe. Rvshø' mùng-vnā svng eyvng longò dvgvp Vhòrkè lòng (3) nar høq mv-ban kèní nø Rvshø'mùng-vnà jipshi ràe, wanø England móng shiqshàn dang dvtø:pmò we tiqmvdoí dvkāngòe. Nøng vrvm Rvshø'mùng-vnà bøn we vsvng 38,000 gø vl we taq 7 gø vrvm kèní tiqgø nø Rvshø'Ginsa bøn we cāncān sháshì rvt cì aq nø bān we vlē.

Rvshø'Ginsa bøn we tiqgø nø zā yv'ng vl we sháshì bø mepvng (5) shvlá wā cūnshì nigø nòng (Ginsa) mùng-vnā vl we tiqgø nø (5) nøng kèní (10) nøng høq cúnshìe wàe. Wedø íwe nø zāyv'ng vl lòng vlévmkē wā sháshì rvt íe, wàe. Wedang jangrií nø mvmè shvlá vhòr we, gvng zā we, Shaq vhéshi mv-luq we nvng góng yø daq lòng svng nønt ma-shvriqshì rvt íe wanø shø:nòē. Wervt Rvshø'Ginsa mùng-vna vl-we, mà-vl wē shiqshàn lvm rvt (3) nar høq vhór long mv-ban kèní svrawøn yvng di nø jipshi ràe.

Wekvt wa tiqdvshaqí cì aq nø bān shvlāē wàe. Wervt vnvmchvngri è Rvshø' mùng-vnā mv-bøn lvm rvt vm aq gø vyáshì nø shiqshandvp nvng svrawøn rìí shvngøt dvtú dø cvndvgøm laqlúnì.

Add new comment

11 + 3 =