"Sógó" vjú vl we dang

"Sógó" vjú vl we dang

Dèni nø, dènilā nøngmaq móng, shigūng móng rvgaq kvtnò we Sógó vjú vl we dang tiqdòngce dvshanglvm íē.
Vpøí we vnvmchvngmaq Sógó yalòng nø shākvntaq sháng dørøm zv'ng vm nø vmbyō we tiqpvn íe. Tiq zàng taq 3bø, 7 bē vcārdø kvt ràe. Yàdø kvtshì we nø tiqbøshìnigø vní bø ngvmshì rvt rvgaq we zvng mvsøm. Tiqègaq taq 2000 kèní 2200 gūng høq kvt lúnshìe. Èkvt bøò yv'ng kèní (4) nøng taq angshí zìe. Tiqbø kèní tiqnøng taq tiqbø kèní (3,4) jøn høq lúnshìe, wàe.
Dènila tiqjøn taq 8,10 yuan miwa Gvmsùng zìe. Kulwang yvng nø 5 yuan lúnshìe. Yúm vtvng shvngøtcè nøng høq nvm lúnshì we tiqpvn íe wanø paqzizì we vlē.

Tiqègaq èkvtbøò kè (4) nøng wanøng kèni nø 2000 bø kèní 2000 jøn høq lúnshìe. Tiqjøn taq 5 yuan írvt 2000×5=10,000 yuan lúnshìe. Tiq yuan nø Min Gvmsùng 100 jvn lvpmì tvlēòe.
Wervt tiqnøng taq min Gvmsùng 125×10,000=1,250,000 lvp lúnshì daqè wanø paqzizì we vlē. Yapvn nø lòngséng dø gvzà zāshìpvn írvt, angcé nøng vlé rà kvt nø tiqbø kèní (1) jøn wā mvtaq 3,4 jøn høq lúnshìe, wàe. 3×2000=6000 jøn lúnshì lvm vlē. Tiqjøn nø 5 yuan írvt 6000×5=30,000 yuan lúnshìe. Tiqyuan 125 lvp írvt, 125×30000=3,750,000 lvp lúnshìe wàe.
Yàdøku kèní 40,50.cénøng taq Gvmsùng tok vmlvm lúnshì we tiqpvn íe. Wervt Miwarìo Kà shvbóng vní lòng vlē. Lòngséng nvng shédùlvm dvle nø sógó kvt ràe. Bank nvng zátaq Gvmsùng shøpshìlvm dvle nø sógó kvt dvzaqshì ràe wanø Minwa rìí móngcèrì kaq svng dvshatnò nø nónggùn zíò we vlē.

Wervt shóngshøng we vnvmchvngmaq vdè pvn dvcicèrì gø shigung móng kulwang rì taq sógó kvt vmlvm rvt dvzaq dvgvngshàì wvng dvtit dvlé nø nònggwøn zí mvyøng we mongkà svng yàyvng nāròē.

Add new comment

6 + 0 =