Shø nvng nvm lvngchà vling nø vkatshi zidvng vháng long

11, Jun, Lvngchà

Dèni lvngchà nvng sing we lvmvng tiqyø taq nø Paqzí vderìí 
Shø nvng nvm lvngchà vling nø vkatshi zidvng vháng long dvtøp lúnò dang tiqdòngce dvtit dvlé nø dvshvng lvm íē.

Vpøí we vnvmchvngmaq
Shø nvng nvm lvngchà vling we yalòng nø (15) ya mvzuq kèní pvngshì ráì wanø dvtøp lúnò we vlē. 2015,2016 nøng gø vkatshi vtvng tiqnøng íe, wàe. Vlē a:mì we (1997-98) nøng dvgvp Myanmar móng rvwe dung taq nø 47.2 digri høq vkatshi nø yvnggung rvgaq taq nø 42.5 digri høq vkatshi yvngì wàe. 

2016 nøng dvgvp nø Zvgaí,mvndvle,mvgwí móng rvgaq taq nø 45 digri høq shaq vkatshi yvngì wàe.

Yàdø lvngchà tiqnøng nvng tiqnøng vling vpo rvt vkatshi we dvtrì gø luq nø vtìrì bvt we, anti dvkø we, svmi vkat we gvzà luqè.
Vrá nø,Taí móng  taq gø tiwangceri bvt nø tìsangpórì gø dì mà-shvla høqshaq íyvngì wàe.

Dè nøng gø vkatshi zidvng vháng nø shø zaq mà-bong we àng nøng tiqnøng íe. Myanmar móng mvdvm dung taq nø shø mvzaq we mvmè shvlá ínø nvmgànge.Myanmar móng pvng tut yvnggung rvgaq taq nø shø zaq nø tìté we svng shálún shìe. Dè nøng gø vkatshi zidvng vháng we, lvngchà mà-pong we ang nøng tiqnøng gø íe.

Wervt shóngnønt we vnvmchvngmaq dvmu bvnlì rì dāng vrvm taq vyáshì nø dvzaqshì laq lúni wvng nonggùn zí mvyøngè.

Add new comment

3 + 5 =