"Shvnvm, lvgōng, dvngdè nò vjú vl we dang"

"Shvnvm, lvgōng, dvngdè nò vjú vl we dang"

Lvngchà nvng singwe lvmvng taq, lvngchà svng yilnø kvtshì we shvnvm, lvgōng, dvngdè nò sórì taq kèní lúnshì we vjú vl dang vrá tiqkvt tiqdòngce dvshvnglvm íe. Shvnvm nø vsvng dvpvt vjú vl-pvn írvt, mi-wa móng, mø-í nì wulaqbvnlí wà rìí gvzà kvtno nø vmsó wàò we svng shálun shìē. Mi-wa shvnvm só ā:lì we nēja nø shiqshàn dang svng gvzà nònggwøn zí we só tiqpvn íe.

Angnø kvnkvnwà mø-í, Tiqhvn chàng rvt dvrērì sv'ngvmlvm nvng vyúng kvnyvng vzøpvm lvm taq zv'ngvmlvm gvzà vdù we só tiqpvn gø íē. Shvnvm só nø gø vrvm dvpvt vjú vl we tiqpvn gø íē. Dvgá pvn só vmlvm dvlé nø nēja shvnvm só svng vm dvzaqshì ràe. Lvgōng só; Lvgōng só nø lvgōng kèní su: tnò we íe. lvgōng só nø vnī shvlálvm dvpvt gø nònggwøn zí nø shingsha shvlálvm dvpvt gø nònggwøn zìe wàe. Nønt mvgør rvt búnglong we màshvla pvn svng gø vgám lúnò we Vitamin E dat vbáè wàe. Wervt dvgá só mvdvm nø lvgōng só lvnglún shìni té shvlá we svng gø yvnglún shìe.

Dvngdè nò só; Dvngdè nò só ínø shvwi vdòng vl-we shvwi angkérì svng mv-luqlvm rvt vga:mòe wàe. vrá nø vmlvm taq vbá we shúrì góng vdòng svng mv-sø:pmo dø vgám lunòē. Sharø dvcuq nvng hìciq wūrciq zā rì dvpvt gø gvzà shvlāe. Vrá nø,Shvmøí mv-kélvm rvt gø záshì shvlāe, wanø gūndvtøpmò nø dvkvngò we shvngkà taq kèní shálún shì we íē.

Add new comment

3 + 0 =