Te vdvng mvrume

Té vtvng Mvrùmè nvng nvmnø

20 yá mvzuq vdòng taq svrē dvké vtvng Mvrùmè nø 1992 nøng taq American móng taq mut ya:ngì we Andrew Harígíng íe,wàe.We lòng mvrùméí American Gvmsùng 180 billion dvpø gvyaq ya:ngà wae. Vrá,20 yá mvzuq taq té vtvng nvmnø' nø 1995 nøng vdòng taq Japan móng KoBe myuq svng shvtin ya:nga we nvmnø' íe,wae.Welòng nvmnø'í American Gvmsùng nø 250 billion dvpø' gvyaq ya: ngā wae. Vrá,21 yá mvzuq kaq svng eya: ngò nìnø 2005 nøng taq American móng taq mut ya:ngí we KATRINA Mvrùmè nø té vtvng í nø American Gvmsùng 270 billion dvpø gvyaq ya: ngà, wae. Vrá, 2011 nøng vdòng taq Japan móng Sundai yvng wa ya:ngì we Nvmnø' nø té vtvng ínø American Gvmsùng 380 billion dvpø' gvyaq ya: ngà, wa e.

Add new comment

3 + 7 =