Vno kvtvm lvm dang

Vno kvtvm lvm dang

Vdèò cúnwáng vdòng gùr gùrì yaq kvtvmìwe vno svng kadøwa kvtvm lvm dang nvng sing nø paqzí dvkøm shìwe shvngkà Vno svng téwa shøzaqwe mvyø dvgvpí kvtvmì weí kwitnø zøngwe lvngcharì taq kvtvm yakwe íe. Kvtvm lvm shvlawe rvgaqrì nø vtì nvng gvzà màcvrwe rvgaq mvcvt dat 6-7 dvhø vlwe rvgaq vmuqwe shvràrì taq shvlá vtangînø vtì vtømwe shvrà ímvdaq.

Kvtvm lvm lvngcha nø April shvlá kèní September shvlá dvhø taqø kvtvmwe íe. Shi mèkvtówe rvtø kvtlvm rvgaq svng èmàò nø dvsher bøò mèpvng tiq tøng nvng tiq tøng dvhø tiq mvzá vcvràwe ínø àngyø yø kvtshìwe íe. Tiqyø nvng tiq yø nø tiqbe dángte vsvr ràe. Ekvtòwe taq tiqtøng dvpvt àngye vníchvng svng tiq leqmaq rvnaq dø kvt ràe. Àngye svng shìmè kvtó dvgvp pvløng shvtzì tiqpvn pvn taq kèní vshúnø vniq aràwe íe. Tiq ecra vdóng taq 6 bi taq kèní 1 bong dvhø kvtshìwe íe. Zánglvm nvmpøn nø nvngwà niq døíwe toniò nvmpønrì ezángò ni té shvlae. Rvngtúng taq kvtshìwe ínìnø tiqni taq vti vníboq zíràlonge.

Ekvtbøò mepvng àngshí zíwe rvtø hoq vníboq nø shøn shønanø dvsheŕa ràe. Àngshí røp vrvmwe rvtønø 90 ninvng 120 ni dvhø taq àngshí shí bøweí røpvm vram bøì we íe.

#Yalong kvtvm paqzí dvkømwe shvngkà svng အစိမ်းရောင်လမ်း shvngkà taqkèní dvtit tvle shìwe íe.

Add new comment

2 + 3 =