Yúng pvdidí í vjú mvmè pvn zílún we mvtúrì (14) dang svng Paqzí dvkøm we

Vpø'íwe pèmè vnvmchvngmaq, Dèni vrá tiqkvt,Yúng pvdidí í vjú mvmè pvn zílún we mvtúrì (14) dang svng Paqzí dvkøm nø dvshvng daq ngòe.

Vpø' íwe vnvmchvngmaq,Yung pvdidí vyúng køn-yvng pvn svng Vsvng shvngbeí shàì dø tiqdvchá shiqsha lvm dang taq gø gvzà vjú zi we vyúng tiqpvn gø íe.Yúng pvdidí svng nvnnvn vmā èlúnòni nø Naò góng vdòng
shiqshan lúnlvm mvmè dang svng vjú lún dvzvrè. Nà taqkèní Yúng pvdidí svng èshóngni nø lvpvng rām taq dvtvnshì we mvturi svng yvnglvm wàì.

(1) Yúng pvdidí nø vmindvt gvzà luqpùme. àng taq vbá we dvtrìí nø góng vdòng mvshér we dvt rì kaq svng gø cøpmàò nø dvshérà lún we vzvm nonggùn vbáè. Téwá nø vmpà jekngà we dang taq vjú gvzà zí lún we íe.
(2) Cíchú zā vsvngrì dvpvt gø Glucose level svng tingā lúne. Àng taq vbá we dvt ínø shvwi taq vbá we kí dvt luqlòng svng gø mà-háng dø tingā lún we vzvm gvzà vl we íe.Yúng pvdidí nø Cíchú zā Vsvngrì dvpvt cì svrāwøn tiqgø nvng gø vbóngè wanø paqzizì we vlē.
(3) Yúng pvdidí taq nø poliactsit dvtrì gø mvmè luqtvm dø vbá rvt cvmré góng íwe døngku mèlaí Vmà ràwe vmlvm pvnrì taq vbá we vyúng køn-yvng tiqpvn gø íe. We mvdvm góng vdòng taq vl we cvmré, góng vdòng v-nē v-tá mvmàn we cvmré gūnice dvpvt gø gvzà vjú zílún we vzvm vlē wae.
(4) Yúng pvdidí taq vbá we dvt nø Vetamin K nvng poliactsit dvt ínø sharø shaqtàngri kaq svng gø gvzàzaq dvzvr nø sharø pwālòng svng gø vgámà lún we dvt vzvm gø gvzà lùè. Wervt màvm mvdaq Vmà ràwe køn-yvng tiqpvn gø íe.
(5) Vetamin C nvng dvgá dø yóga zønlìrì mvmè svng gø shvyúmà lún we vzvm gø gvzà vl rvt gincer bøn dvzvr we dvtrì taqkèní gø vgámà lúne.
We mvdvm gundvtøp lúnò we taq, bān-nà yì-jat zā vsvngrì kaq svng gø dvsømàlún we vzvm gø vlē wanø shønòe.
(6) Yúng pvdidí taq vbá we vmindvt ínø vtì dvt kaq svng gø mvzø'm dø tingā lún nø, yat yat walòng ínø vmpà jekngà we nvng singdø góng vdòng àngdangdang svng vjú lún dvzvr we íe. Wervt gvnjvt we Vsvngrì dvpvt gø English cì Vm mv-rà dø gvnshòqā lún we tōniò vmlvm vyúng køn-yvng cì tiqpvn gø íe.
(7) Vmindvt gvzà luqtvm we vyúng írvt svyø nvng singdø íwe yóga pvnrì taqkèní gø shvyúmà nø svyø tvra ídvngtè svng gø dvshérà lúne.
(8) Yúng pvdidí taq gelory bvtut màbá we íni gø nà puqa vdòng vgā dø nøntshøm lún dvzvrè. We mvdvm chá vléò dø vmpà màvmlvm rvt vyáshìwe taq góng bó:ngchøng svng gø vháng mà-dvzvr we íe.
(9) góng vdòng taqkèní mà-shvla we Colectro rì svng gø shvyúmà lúnè.
(10) mà-shvla we Colectro rì mà-vl kvtwā mvshiq mvshan dø írì sher vm nø shing shvwi svng shvnvp lúnè.
(11) Yúng pvdidí svng evmāò longì Vgo ni nvng shingsha svng gø køn dvzvr nø shiqshan dvzvrè. Go bòr svng gø dvshérà lúne.
(12) yóga búrì svng gø mvgòng dø, gincercel rì ma-bøn dø vgámà weí shagóng svng nonggùn vl dvzvr nø shiqshan lúnè.
(13) Yúng pvdidí nø perutin dvt luqtvm rvt datdat lut Vm rì dvpvt gø gvzà vtok we vyúng køn-yvng tiqpvn íe.
(14) Yúng pvdidí nø góng vdòng shvwi dvríshìlvm dang taqgø gvzà vjú zílún we vyúng køn-yvng gø íe.

Wervt shóngshøng we pèmè vnvmchvngmaq mvdvm kaq dvtán shì we mvtúrì svng tálúnì dø mvsøngshàì nø vdè góng shiqshan lúnlvm dvpvt Yúng pvdidí svng shvring nø Vmà laqlúni wvng dvtit dvlé we Mongkà svng yà yv'ng nāròe.
Shvngkà ètashi nøng we pèmè vnvmchvngmaq Shvngbeí
shiqshan we jèjúrì vtoshì leqlun nøng.

Add new comment

8 + 9 =