2022 nǿng June shvlá dvpat vjúrøt lv́m manggá Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we

2022 nǿng June shvlá dvpat vjúrøt lv́m manggá Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we

2022 nǿng June shvlá dvpat vjúrøt lv́m manggá Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we

 

 2022 nǿng June shvlá dvpat vjúrøt lv́m manggá Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we kà vgo nø chø̀m dø̀ngku rì dvpat íe.” Chø̀m dø̀ngku wawe nø cvmré shaqré rì tiqgǿ nv̀ng tiqgǿ tiqdø vzø̀m nø̀ vl shálv́m shvrà tiq shvrà íe.

 

Chø̀m dø̀ngku tiqlòng taq cv̀mré nv̀ng shaqrérì tiqdø vzø̀mnø vl lún we nø nøngmaq lvpat taq màbóng we vsv̀ng mv̀ngpongrì dvhø̀ vzø̀m vzv́p lv́m wawe nøngmaq ò lvpaq manggá sv̀ng shvlawe dang kèní dvtanā we íe.

 

Jøng jǿng taq kø̀mzøpwe chø̀m dø̀ngku tiqlòng wawe nø mv-vl long. Chø̀m dø̀ngku vrv̀m taq ràwe dangrì kadvgvp gø vl longe. Ínìgø welòng svng nøt dvbumshì mvrà. Nøngmaqí vlé shìwe mvrà wá vlé lv́m sv̀ng wagø nøt dvbum shì mvrà. Werì yv́ng kèní cvn shàì nø vzang lvp svng dìlv́m wàì.

 

Gvray nø nøngmaq nv̀ng tiqdø vle walòng sv̀ng mènàná nøngni, nøngmaq ò chø̀m dø̀ngku rì taq tiqdá vsv̀ngrì nv̀ng vzø̀mì nø vlì we vdòng gvray nø weyv́ngø nøngmaq nv̀ng tiqdø vle. Gvrayí nøngmaq sv̀ng mèkok ìe.

 

Gvray ínø banglay tìma pvlòng werat shø̀chø̀m vløpvm we rvtø høqshaq nøngmaq nv̀ng tiqdø vle. Nøngmaqí dvshà mvhøt lv́m lòng vhǿmì we rvtø̀, vzi zrùng wàì we rvtø̀ nv̀ng mòngzø̀l we rvtø̀ rìtaq gvray nø nøngmaq nv̀ng tiqdø vlwe íe. Gvray nø nøngmaq shvngbe dvpat rv̀mnvng shvlá wáshìe, dvzøm dèbangìe, vlé shàì we tvrà rìtaq shèdøngā ìe.

 

Chø̀m døngku vdòng taq vlwe shóngnøt nø nøngmaq tiqgǿ vrv̀m dvpat shv̀nshér we tvrà sv̀ng dètanāì we íe. Weratnø ya shvlá mònggv̀n chø̀m dø̀ngku rì vhøm nø mvngushì we bóymè àngni dvpat yalòng kà vgo sv̀ng rvcvng shìwe íe.

 

Mònggv̀n døng taq vlwe rvcáng cèrì shvngbe dvpat vjúratā lv́m wàì. Chø̀m dø̀ngku vrv̀m dvpat shóngnøt vtoshì lúnlv́m ni vrv̀mò lvpat tìyø taq shv̀nshér we lvpat sv̀ng vtoshì laqlúnì” wawe íe.

Add new comment

13 + 1 =