Mònggv̀n dø̀ng rvcángcèrì ò nøt vlǿmrà svng rà vchvk we

Mònggv̀n dø̀ng rvcángcèrì ò nøt vlǿmrà svng rà vchvk we

Mònggv̀n dø̀ng rvcángcèrì ò nøt vlǿmrà svng rà vchvk we

 

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní (Virtues) shvla we nvng (Vice) màshvla we tvrà shvngøt dvtú we taq "Hope" wawe nøt vlǿm rà dang svng gø shvngøt dvtú nø̀ nònggwòn ziwe íe.

 

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní Theological Virtues wawe dang 3 dang vlwe nvng

faith, hope, love taqkèní shvdǿm we taq nøt yòl lv́m tvrà Sadness wawe tvrà svng wa dí vdu we dang svng gø tvnùng we íe. Nøngmaq ò lvpvt tvrà àngshv́r pv́ngshì we taqkèní lvpat bewe àngni høqshaq lvpat tvrà yv̀nggùng nø vjú vldø cúnshì mvlúnì we ínìnø nøngmaq tiqgǿ vrv̀m nø kadø íwe rvt lvpat cúnshàì we tvrà svng vrá dvtøp shìlv́m shvdǿm we gø íe.

 

Svrabín koqkámpè Benedict XI vbat taqgø "nøt vlǿmrà manggá mv-vl dø lvpat cúnshì we vsv̀ngrì nø dvgá dø shvla we tvrà rì svng gø gvyaq shì dvzv́r we mvtaq vdè ò lvpat tvrà svng gø vba dvtø̀l døni dvzø shìwe íe wanø dvtú ráà we kà vlwe gø íe.

 

Nøngmaq ò lvpat tvrà rì svng shvla we tvrà kèní shvnvp dvgǿ shàì wenø làngdø̀m rvtø̀ taqgø wedøni shvla we àngshí àngwvt rì svng vtoshì lún we lvpat tvrà rì ni ílonge. Wervtnø Hope wawe nøt vlǿmrà gvlshì wenø theological Virtue tiqlong ni ínø̀ Gvray yv́ngkèní tuqrawe jejú gømpaq íwe dang svng gø shvdǿm we íe.

 

St. Paul shø̀n yv̀ngì we kà taq "la Yesu kristu shì yv́ng kèní mvzun yv̀ngì we ínìnø nøngmaq ò kámnøt tvà nø vwa dø lvjøm mv-vl we ívm we nvng nøngmaq shvngbe nø mvrà dǿng taq wani vl vdu longwe svng" gø shvdǿm we íe.

 

Svrabín koqkámpè taqkèní "Gvray ò dvsháza shóngnøt ziwe tvrà nø nøngmaq ò dòngnøt mvsø̀n taq téwa vshøp we dang vránø vle á:mì we rvtø̀ rì taq màshvlà we mvrà vléshì we tvrà svng vgám nø nøt tǿn shìshálv́m dang shvdǿm wegø íe.

 

Svrabín koqkámpè taqkèní nøngmaq kaq svng nøngmaq shvnvng gùr gùr taq nøt dat nøt vtang we nvng lvpvt tvrà svng vcǿm zíshì we vsvngrì kadangshì vlwe ínìgø nøt dvzaqshì we taqkèní rvnaqwe yaqdø̀ng rvtø̀ rì svng vle lúnò we dang shvdǿm we gø íe.

 

Svrabín koqkámpè taqkèní rvcángcèrì kaqsvng "vdèò shvrúng nøt, lvpat tvnù manggá nøt vlǿmrà jejú rì svng Gvray yv́ngkèní røt shàì nø døngmvn we nøt mvsø̀nrì taqkèní cúnshìlv́m shvdǿm we íe. Zv̀n dvtut kadvgvp gø bǿn sháshì we tvrà rì taq Gvray nø nøngmaq nvng tiqdø  vlwe tvrà rì svng síngsháì nø̀ shìlòng nø nøngmaq kaq svng dánglún we mǿí lòng svng dvtú nø shvdǿmwe íe.

Add new comment

14 + 1 =