Svrabín koqkámpè Francis taqkèní mvhøt lv́m tvrà rì vhǿmshì rawe rvtø̀ taq Yesu kristu nvng tiqdø èíe má wanø røt we kà.

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní mvhøt lv́m tvrà rì vhǿmshì rawe rvtø̀ taq Yesu kristu nvng tiqdø èíe má wanø røt we kà

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní mvhøt lv́m tvrà rì vhǿmshì rawe rvtø̀ taq Yesu kristu nvng tiqdø èíe má wanø røt we kà.

 

Svrabín koqkámpè Francis nø lvbán ni vyv́ng nv̀mjv̀ng rvtø̀ Angelus vjúrøt kà svng àngò noqngø̀m chø̀m, St. Peter noqngø̀m tø̀m taqø mvzuqshì we mònggv̀n dø̀ng kèní kám vsv̀ngrì nvng vjúrøt tvyø taqkèní mvngushì wegø íe.

 

Àngí mòngkà taqkèní nvnggwòn ziwe taq ngàshàpè taqkèní dvløt gvzàm rawe rvtø̀ nøngmaq shvngbe nø Yesu kristu vdòng taq mvngushì ràwe svng shvdǿm we íe.

 

Mvhøt lv́m àngpv̀n pv̀n vhǿmshì rawe rvtø̀ taq ínìgø Yesu svng nàlǿmshì, kadø íwe mvhøt lv́m tvràrì vhǿmshì rawe ínìgø Yesu svng nàlǿmshì we ínìnø àngtaqkèní dèba:nglonge. Yesu Kristu nø àngò coqcv́n rì kaq àngmvdv̀mø kadángte vlǿmshì we dang svng vløt we tvrà rì taq tìma pvlòng nø̀ mvrùmè møt we rvtø̀ taq àngtaqkèní shvzǿma yv̀ngà we tvrà rì taq coqcv́nrì shvngbe nø Yesu àngnvng tiqdø vle wawe svng vlǿmrà tiqlòng ku síngshá dvzv́r ráà we íe.

 

Wedøni Gvray dvbùshvng dvshvng lv́m bv̀nlì tvrà taq gø svre nøt rì kèní jór nvnggon svng vtoshì lún dvzv́r ráà we íe. Wedø íwe shìwvt rvmè rì svng coqcv́n rì nø Yesu nvng tiqdø vle lún mvdàm mèpvng ka tuqrawe mvhøt lv́m shìwvt rì svng gø vle lúnlv́m kámshì we nøt rì svng shvzvtā we mvtaq Yesu Kristu àng taqni shìlòng svng vtoshì lúnwe kámnøt høqshaq síngshá lún ráà wegø íe.

 

Yesu nø nøngmaq svng shìwvt dǿng kèní lutshì lv́m tvrà taq kadvgvp gø dèbangì we íe. We dø àngtaq vlǿm shàì we tvrà kèí àngnvng tiqdø pvlàcè lvpvt taq vháng vlún lv́m dvzaq shàì wanø shvdǿm we íe.

 

Døwe àngni, rvtø̀ rì taq Yesu nø nøngmaq nvng tiqdø vle. Nøngmaq svng dèbangìe wanø vlǿm shàìe má? Mvrù mè møt long dvgvp we mvrùmè vdòng taq nàdǿn kèìe má? Wedø mǿí nø̀ shømløm we, mòngzø̀l we, Gvray ò kà tawe, gvray dvbùshvng mòngkà svng dvtit tvle we, cipshì we nøt mvsø̀n rì nvng cúnshì we nvng vdè tiqgóng nøt mvsø̀n rì shvngbe svng Gvray kaq zíshì we taqkèní cúnshì lúnlv́m dvkám nø nònggwòn ziwe íe.

Add new comment

1 + 12 =