Chø̀m dø̀ngku vrv̀m taq shvkse wáshì nø̀ tubùm dvbangā lv́m døngjá vlwe

Chø̀m dø̀ngku vrv̀m taq shvkse wáshì nø̀ tubùm dvbangā lv́m døngjá vlwe

Chø̀m dø̀ngku vrv̀m taq shvkse wáshì nø̀ tubùm dvbangā lv́m døngjá vlwe

Mònggv̀n chø̀m dø̀ngkurì ò lìpùngmè sv̀ng chø̀m dø̀ngku rìò bóy àngni, June shvlá kèní Vatican taq wá pv̀ng bǿà we íe. Nøngmaq chø̀m dø̀ngku  vrv̀m taq shvkse wáshìnø̀ tubùm dvbangā lv́m wawe (mission) døngjá vlwe íe. Gvray àngcè wanø tìløp kámshì shaq íshàwe nøngmaq shvngbe nø gvray àngò dvbùshv̀ng mòngkà sv̀ng dvtit tvle lv́m nøngmaq kaq sv̀ng ègo ì wegø íe.

Chø̀m dø̀ngku vrv̀m nø yanila mònggv̀n taq tasv̀ng shvnip shvnvr kenø̀ shvngo kewe dangrì sv̀ng vgám dvzaqshì ràwe íe. Chø̀m døngku vrv̀m ò vtoq vtip we, vzø̀m vzvp we tvrà rì nv̀ng kùngà vnǿn we vsv̀ngrì kaq tubùm dvbangā kewe nø mònggv̀n sv̀ng shóngnøt wawe gálòng svng dvshórā we íe.

 Dø̀ngku vsv̀ngrì tiqgǿ vrv̀m taq kadø íwe shóngnøt sv̀ng lún mvyǿ we nv̀ng, kapà sv̀ng shvrúngnøt zangwe dangrì røt lv́m nøt vtiq we bǿn sháìe. Tiqkvt kvt mònggv̀n dvrè rì tasv̀ng vzí kéì we taqkèní gø shóngnøt svng dvtan kelv́m shvla we dang síngshá lúnìe.

Svrabín koqkámpè Francis taqkèní nònggwøn ziwe taq “vdè góng vdè síngshá shì bønø gvray nv̀ng tiqdø íbø we kvt mònggv̀n sv̀ng vlíng vpo dvzv́r lúnì we ínø̀ yarì shvngbe nø mvkø̀m zøpwe vsv̀ngrì nv̀ng gvray nv̀ng tvpní shì ràwe vsv̀ngrì dvpat chø̀mdø̀ng tiqlòng laqí dvr.” Shóngshø̀ngwe chø̀m dø̀ngku vsv̀ngrì dvsháza shóngnøt svng kadvgvp gø vzang lvp sv̀ng rí lúnì we vsv̀ngrì bǿn lúnlv́m dvzaq shàì.

Gvray àngò vlǿmvm we dvzv́r rì nv̀ng nøngmaqò dvshà mvhøtlòng, shìlòng sv̀ng dáng lúnì nø shvkse shvlá dvtan lúnì we vsv̀ngrì bǿn lúnlv́m dvzaq shàì.

 

Add new comment

4 + 0 =