Døngku vdòng taq vzi vrùng walvm bung rawe nø màshvla we tvrà mø:í vko vkáng lúnlvm tvrà ni íe.

Døngku vdòng taq vzi vrùng walvm bung rawe nø màshvla we tvrà mø:í vko vkáng lúnlvm tvrà ni íe.

Svrabín koqkámpè Francis nø vke á:mì we November 6 ni taq wàbøà we mònggvn døngkurì vzømnø mòngzøl lúnlvm kùng taq nvnggùn ziwe mòngkà dvshvng bøà we íe. We lìpùng, kùngnø døngku vdòng vzi vrùng wawe døngkurì dvhø vrvm vrá lúnlvm tubùm dvbangā we kùng tiqlòng gø íe.

Weni taq Svrabín koqkámpè nø døngku vdòng yaklvm vhø:mò we vsvngrì kaq tubùm dvbangā we mvdò rìnvng gø vhømnø dvmvn lún bøà we íe.

Dèni bat taq yakwe shìwvtrì dvhø tasvng dvbangā kelvm gvzàni vchyak we íe. Yadø døngkurì vdvòng taq vzi vrùng walvm bung rawe nø màshvla we tvrà mø:í, vko vkángrì lúnlvm tvrà mvng íe. Yarì svng vle lún ràlonge wanø Svrabín koqkámpè í nvnggùn ziwe íe.

Retrouvaille wa tøshìwe mvdò nø døngkurì vdvòng taq yaklvm bvnchvtrì vhø:mò we døngkurì svng tùbum dvbangā we tiq mvdò ínø 1977 nø Canada móngdàn, Catholic Missionary kèní poqpvng ráà we gø íe. We mvdò nø Canada, America, Africa nvng Europe móngdànrì taqgø bvnlì wawe tiq mvdò íwe svng shálún shìe.

Retrouvaille wawe kànø France kàpvng ínø vrá dvtøpnø shvrvm shvrá we wanø lvjøm lúnshì we íe.

Yadø íwe bvnlìrì nø gvzàni vchyak we ínø, bvnchvtrì dvhø taq shvrvm shvráā lvm, gòngre tiqlòng dø wáā lvm nø gvzàni vpø ringwe bvnlì tiqlòng íe.
 
Vsvng lvpat wawe nø yaklvm bvnchvtrì, shìwvtrì vkøn we vdòng taq vl vdu we íe. We tvrà svng vle lúnlvm dvpat nø àngdè tiqgø vrvm nø nøt mvsøn kùngà dvzaqshì ràwe mvtaq tiqdál vsvngrì kaq gø tubùm dvbangā lvm vchyak longe. We tvrà svng nø gvray àng yángkení jejú røtshìnø cvnshì ràe.

Nøt shvyangshì ràe, shèrwe nøt mvsøn í tiqgø nvng tiqgø tasvng vpø shvring shá ràe. Tiqdál vsvngrì kaq rvtø zíshì nø tvlú dvgø shì lvm gø rà vchyake wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám nø nvngòn ziwe íe.

Add new comment

2 + 7 =