Heliyet mvrshvmí nøt cvmwe vsvng tiqgø ò lvpat svng shvlawe lvjøm zílú:nòe.

Heliyet mvrshvmí nøt cvmwe vsvng tiqgø ò lvpat svng shvlawe lvjøm zílú:nòe.

Heliyet mvrshvmí nøt cvmwe vsvng tiqgø ò lvpat svng shvlawe lvjøm zílú:nòe.

  Svrabín koqkámpè Francis nø vlev:mì lvbán vdòng Rome taq vlwe Gent Meli Catholic University svng dinø we shvrà taq vlwe cìróng 60 nøng gøm vmì we màná dømrø vjú røt tìyø svng wáà ráà we íe.
 
  We cìróng nø Italy móngdàn ò vchyak we cìróng tiqlòng ínø we shvrà kèní móngdàn dvpat cì svrawon shvlárì shvzat āwe shvrà tiqlòng gø íe. We cìróng svng Fr. Augustino Gent Meli svng vpø shvring we ku vrang yàngà we shvrà tiqlòng gø íe.

  Svrabín koqkámpè Francis nø weni vjú røt tìyø taq Yesu Kristu ò jà nvrøm svng vpø shvring we nvng dingwe mòngkà tūngā bøà wegø íe.
Àngí dvtú we taq 
1. Dvdam shì ràwe dang

  Dvdam shì ràwe wawe nø mvsøn nvrøm kèní vle vmìwe rvtø rìsvng shøngran nø dvdam shìwe tvrà íe. Yesu Kristu ò mvsøn nvrøm nø dvsháza shóngnøt ò gømla tiqlòng ínø àngò jejú gømpaqrì svng dømshá ràlonge. Dèni bat mònggvn yachang nø mvhøt lvm shìwvtrì rì vkøn nø vlømrà mvvl we dvjà svng yáng shì ráì.
 
  Yadø íwe rvtø taq gvray àngò jejú rìsvng dømshá rà longe. Ya rvtø taq tasvng tale síngsháā kelvm nvng tasvng tubùm kéì we vdòng vháng vlún we tvrà taq dvzaqshì lvm dvtú we gø íe.

  Yadø mònggvn taq zønli dvjángrì vkøn we rvtø rvyù rvyóng we mònggvn vsvngrì dvpat dvdamā vdue. Yadø dvdamāwe taq àngdè tiqgóng gø wetvrà svng rílvm wawe mø:í, kadø lutshì lúnlvm wawe tvrà svng lálún lvm wawe svng shvdøm nø nvngòn ziwe íe.
 
  Àngdè lvpat svng zá dvzvŕ we dangrì, vsvngrì kagø svng ínìgø nøngmaqí kadvgvp gø dvdvmì we wa íe. Kàngpè Yesu ínø wedø nvrøm dv:márì svng dvbanā we íe. Kadø ínìgø gvray í nøng maq svng shóngshì lòngnø vná mvdaq long. Weratnø kadvgvp ínìgø àng jejú svng vná mvdaq wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám we íe.

 2. Yesu Kristu ò jà nvrøm nø dvsháza shóngnøt tiqpvn dvpat wa mø:í, naqciqriq we mvhøt lvm shìwvtrì vdòng taq gvray tvrà cvnshvdøkshì lvm dvtanā we tvrà tiqlòng gø íe. We shóngnøt ratnø wurgáng mvdàm lvpat zíshì yà:ngì we shóngnøt jà nvrøm ni íe.
 
  Mònggvn vsvngrì mvdàm gvlshìwe rvnaq vtang shóngnøt gømla dvtanā we nvrøm íe. Weratnø Gvray kaq jøng jøngni shóngshìnø kámwe ínìnø vsvngrì kaqgø síngsháānø dvdamā ràlonge.
 
  Téwa dvshà mvhøt we vsvngrì kaq dvdamā rànø we tvrà svng cvn lú:ngì dvgvp mòngzøl we jejú svng vto lún lú:ngìe. Dammá ríò we nvrømí kømzøp we tvrà svng tuqlúnòe wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám we íe.

 Nøngmaqí vhø:mì we dvshà mvhøt lvm shìwvtrì mvdàm gvray àngò dvsháza shóngnøt nø téwa luqpøne wanø Svrabín koqkámpè Francis í dvtú nø nvngùn ziwe íe.

Add new comment

4 + 13 =