July shvlá dvpat svrabín koqkámpè Francis í dvkámwe vjúrøt lv́m manggá

July shvlá dvpat svrabín koqkámpè Francis í dvkámwe vjúrøt lv́m manggá

July shvlá dvpat svrabín koqkámpè Francis í dvkámwe vjúrøt lv́m manggá

July shvlá dvpat svrabín koqkámpè Francis í dvkámwe vjúrøt lv́m manggá nø vsvk te bǿì we shaqré shaqtangrì dvpat vjúrøt dvbangā lv́m dvkámwe íe.

Chø̀mdø̀ngkurì dang shø̀nvtnì dvgvp nøngmaq taq vsvk tevmwe shaqré shaqtangrì vchvkwe dang shǿn sháìe. Vsv̀ngrì ò lvpat mvshǿlrì taq nøngmaq taq yadø íwe vsv̀ngrì gvzà mvluq mvtamwe íe.

Vdè ò lvpat taq kadø cúnshì lv́m íwe sv̀ng kagǿ ígø chvk wa vdè lvpat tvrà sv̀ng shá mvlún:ì. Wedø vsvk tevm we vsv̀ngrì kaq dvsháza tubùm dvbangā we tvràrì gvzà vlwe ínìgø téwa lvpat yvngdø shiqshàn nø cúnshì lúnlv́m wawe tvràrì mvluqwe sv̀ng yv́nglún shìe.

Nøngmaq shvngbeí shaqré shaqtangrì kaq sv̀ng vcù:ngìwe bv̀nlìrì wàìe. Welòng taqkèní nøngmaq shvngbenø bangmvnǿcè íwe nøt nv̀ng dvsháza shóngnøt zø̀ngwe vsv̀ngrì bǿnlún lv́m tvrà vl-we gø íe.

Yadang nv̀ng singnø̀ nøngmaq lvpat mvril rì taq bv̀nlì døngjá gø vlwe íe. Vsvk tevm we shaqré shaqtangrì wawe nø nøngmaq kaq sv̀ng vcùng nø dèkúm dèté ráshà we lvpat zìdòng mok nv̀ng vneí yv́ng mvlún shìwe zitnøt rálnøt gø íe.

Weratnø̀ àngmaq dvpat dvgùng shvringā lv́m vpǿwe gø íe. Àngmaq dvpat wanø̀ mvsat shìwe àngni tiqni gø vlwe íe. Àngmaq kaq sv̀ng vjúrøtā dvbang lv́m wàì.

Àngmaq yv́ngkèní zitnøt rálnøt rìsv̀ng shòlaqré rì kaq dvtit tvleā lúnlv́m nv̀ng we shòlaqrérì ígø àngmaqò ìshøt rìsv̀ng vtoshì lúnlv́m dvpat dvdamshì ràwe íe.

 

Add new comment

1 + 7 =