Kámnøt tvrà màbóngwe dang svng vzelshì we bvnlì mvwà lvm shvngømré vrvm kèní mvngushì we mvdò í dvkám we

Kámnøt tvrà màbóngwe dang svng vzelshì we bvnlì mvwà lvm shvngømré vrvm kèní mvngushì we mvdò í dvkám we

Bangladesh móngdàn taq vlwe shvngømré vrvm kèní vsvngrì mvngushì we mvdò í dvtú nø shvngømré rì shvngbe vrvm vrá lvm, mòngzøl we vdòng tiqdø mvngushì nø vllún lvm dangrì svng dvdamshì nø Dhaka myuq Gulshan Hotel taq vle vmì we lvbán vdòng lìpùngmè wàbøà we íe. Dèni bat taqnø kámnøt tvrà màbóngwe vsvngrì tiqdø vzøm nø vlrà we lvpat svng tuqráì. 
 
Wedø íwe taq kámnøt tvrà màbóngwe shvngømré rì tiq mvdò nvng tiq mvdò ò cvndøng dvrárì, shvngøt dvtú we dangrì svng vtu nø vzel kewe nø gvzàni nøt mvbyo lvm tvrà íe. Yadø íwe dangrì mèpvng kaq mvwáshì lvm England svrado Sourav Pholiapèí dvkám we íe.

Ya lìpùng taq Muslim, Hindu, Budaq nvng Christian shølshú vgorì 250 rvzé gø vhømnø mvngushì bøì wegø íe.
 
Bangladesh móngdàn vdòng vsvng gorø luqwe shvngømré tiqmaqí dvgá shvngømré rì svng vtu we, yáng mvtvmvm we bvnlìrì wawe svng gø yánglún shìe.

Weratnø ya lìpùngmèò àng mànggá nø màbóngwe kámnøt tvrà, shvngømré mvdòrì tiqdø vrvm vrá lúnlvm wawe tvnù mànggá kèní wáshì wegø íe. Lìpùmè ò kà vgo nø  ‘Interfaith Unity for Peace and Harmony’ wanø tøshì we svng shálún shìe.
 
Shvngømré shølshú vgorì taqkèní àngdèò shvngømré vsvngrì kaq we shvngømré nvng singwe cvndøng dvrárì svng wa shvngøt dvtú lvm vchyak we íe. Vránø dvgá shvngømré rì kaq svng gø vpø shálvm shvngøt dvtú ràlonge. Vzàng kaq wedø shvngømré rì vdòng vzi vrùng wawe í mvjànrì dvbu:ngò nø vsvng lvpat rì zíshì høqshaq bønwe svng gø gvzà yánglún shìe.

Weratnø màbóngwe móngdàn rì dvhø, shvngømré kámnøt tvràrì shvngbe nø mòngzølwe vdòng vrvm vrá lúnlvm, tiqdø vlnø mvngushì lúnlvm gvzàni vchyak we dang Hindu, Budaq nvng Christian mvdòrì ò shølshú vgopè Nirmal Rozario taqkèní dvkám bøà we íe.
 
We móngdàn dvpat shvnglutwe vkáng svng we shvngømré àng tiqmvdò kèní wa lú:nò we mø:í, ínìgø vko vkángrì shvngbe svng vsvng gorø luqwe dvcì, shvngømré taqkèní wa zøm mvyø we tvràrì svng yánglún shìe.

Wedø màbóngwe kámnøt tvrà, shvngømré rì shvngbe vzøm nøwa Bangladesh móngdàn svng gø mòngzøl nø vhángdø vrang lûnlvm Ílonge. Bangladesh móngdàn nø Muslim vsvngrì luqwe móng ínø dvgá dvcì rì nø àngmaqò shóngshìdø øpshøl we tvrà svngwa cvn vdu we gø íe.

Bangladesh móngdàn ò svngpvn vko vkángrì mvdò mvcøng shìpvn taq 2013 nøng kèní yamèpvng kaq Hindu vsvngrì kaq gvcvt we nø 1670 boq ívmì nø we yá:ngø 550 boqnø we vsvngrì ò chøm, dvrèrì shvtìn, gvyaqāwe, 440 boqnø wulaq bvnlì rì shvràrì svng vréshì, vbamshìwe nvng 1670 boq nø Hindu rìò noqngøm chømrì, shvràrì svng vréshìnø, shvtìn we íe wanø dvtú we íe.
 

Add new comment

3 + 3 =