Mà dvrá we dangrì, shvnip shvnvr we dangrì sv̀ng shvng shvng wa vtàn lv́m Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we

Mà dvrá we dangrì, shvnip shvnvr we dangrì sv̀ng shvng shvng wa vtàn lv́m Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we

Mà dvrá we dangrì, shvnip shvnvr we dangrì sv̀ng shvng shvng wa vtàn lv́m Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám we

Svrabín koqkámpè Francis nø vle á:mì we July 14 ni taq Ukaraine móngdàn kèní Catholic shv̀nshér we mvdò tiq mvdò nv̀ng vhøm nø dvmv̀n we wà bǿà wegø íe. Wedø vhøm we taq mà dvrá we dangrì, shvnip shvnvr we dangrì sv̀ng shvng shvng wa vtàn lv́m nv̀ng wedø vréshì we kagǿ sv̀ng ínìgø kukaq yakaq sv̀ng vsé:lò we taq vdángvm we møí.

Wedøni svrabín koqkámpè í Ukraine móngdàn taq bø̀nwe mvjànrì nv̀ng singnø gø nøt mvbyo lv́m vlwe dang dvkám bǿà we íe. Yadø vhøm vdu we nø svrabín koqkámpè taqkèní July shvlá vdòng dvgá bv̀nlì tvyø rì sv̀ng nvr bǿà nø̀ Ukraine móngdàn mvjàn sv̀nggø mònggv̀n kèní vná bǿò we sv̀ng nøt dvbumshì we dang dvtú bǿà wegø íe.

Yadø svrabín koqkámpè nv̀ng vhøm bǿì we mvdòrì nø “Mother of God” Sister mvdòrì, Basilian Order of St. Josaphat” dvbùshv̀ng mvdò rì íe. Svrabín koqkámpè taqkèní àngmaq dvpat mòngkà taq shvngø̀mré vdòng bø̀nwe mà dvráwe tvràrì, shvnip shvnvrwe dangrì mvrà rì sv̀ng wa dvtú nø dvkám we dang wàbǿà wegø íe.

Téwa vsvk shi màramwe, vdè góng vdè vgám mvdángshì we mvril rì sv̀ng vréshì nø̀ shagóng dvchvp we tvràrì dang dvtúnø̀ shvdǿm wegø íe.

Yadangrì nv̀ng singnø̀ svrabín koqkámpè taqkèní vlé shìwe tvrà sv̀ng battut mvrà chutā lv́m møí we dang  weratnø̀ vpǿwe nøt taqkèní wedø íwe tvràrì yv́ngshì rawe dvgvp mvmashaqí vchàng lv́m dang taqgø svre nøt, shvraqnøt rì gv́lshì we mvwà lv́m nv̀ng shvng shvng wa vtàn lv́m dang dvkám nø̀ nonggwøn ziwe íe.

Nøngmaq shvngbe nø gvray dvpat bv̀nlì wàì we vsv̀ngrì íshàe weratnø̀ shvngbe nø kàngpè Yesu ò tvrà sv̀ng tuqlún lv́m tvrà shøl ké ràìe. Mvdàm kaq shøn bǿshà we mvrà rì sv̀ng vléò we vsv̀ngrì nø vsv̀ngrì kaq kàngpè Yesu ò tvrà sv̀ng dvtanā we vsv̀ngrì møí we dang dvkám nø̀ nonggwøn ziwe íe. Gvyaq shìlv́m tvrà sv̀ng tongò we vsv̀ngrì ni íe.

Yanila ò Ukraine móngdàn dvjà sv̀ng yv̀ng lv́m wàì. Svrabín koqkámpè taqkèní Ukraine móngdàn ò mvjàn bø̀nwe dvjà sv̀ng yv̀:ngò nø̀ nvrø̀m dvbumshì we dang nv̀ng we móngdàn kèní Basilian vnvm vchvngrì nv̀ng tiqdø vlì we dang nv̀ng Ukraine móngdàn vsv̀ngrì ò dvshà mvhøt lòng sv̀ng gø zv̀n dvtut tubùm dvbangā dvzaqshì we dang dvkám nø̀ nonggwøn ziwe íe.

Basilian Order of St. Josaphat mvdò nø Ukraine móngdàn kèní Catholic sasvna rì shvngbe mvdàm nv̀mlat tiq mvdò íwe gø íe. We mvdò sv̀ng 17 àngyá mvzuq nǿng vdòng St. Joseph ò bø̀ng kèní pv́ngshì ráì we mvdò tiqlòng gø íe.

Add new comment

4 + 0 =