Mvsø̀n nvrø̀m taqkèní ètāò

Mvsø̀n nvrø̀m taqkèní ètāò

Mvsø̀n nvrø̀m taqkèní ètāò

Shóngshø̀ngwe vnvm vchang maq vleámìwe rvtø̀ tiqlòng ò dvjàrì shálúnshì lv́m dvpvt dìngmvn dø shálúnshì lv́m dvpvt dvdamnø dvtøpshì ràe wawe kà vlwe dø tiqdvchá nøngmaqí wàì we tvràrì kaq svng gø shvlá wa dvtøp ràlonge.

Wedangrì nvng singnø̀ yanǿng vdòng taqgø shvlá wa táākelv́m rà vchvk we dang dvtúwe íe. Wedø tasv̀ng táākelv́m wawe nø vsv̀ng rìnvng vzø̀m vzvpwe tvrà taq vchak mvdø̀ng tiqlòng gø íe. Jø̀ng jǿng taq nøngmaq nivrv̀m vtoq vtiq shàì we tvrà taq, manggá tiqlòng long dangrì svng vzi vrùng wàlú:ngì dvgvp ínìgø mv́r høm dvmvn daqì dvgvp shvláwa táā kéìwe dangrì ràwe dangrì wá sháìwe gø íe.

Tasv̀ng táā kéì we tvràrì nø sv̀ng pv̀ng vtoq vtiq we tvrà taq téwa vháng vlún lv́m dvpvt vchak mvdø̀ng tiqlòng gø irái.

Nøt vna sv̀ng shvzǿmā lún we cì svra tiq tiqgǿ taqkèní wedø nøt vna vlwe vsvngrì kaq røtnò we kvt àngmaqí vtà:ngò wenø àngmaqò kà shaqrì svng shvláwa táā lv́m vsvng wa rà vchak we dang  vtànò we taqkèní shálún shìe.

Yarì shvngbe nø móng dvjàrì, sv̀ngpv̀n vtoq vtípwe dangrì taq ni vrvm vbáì we nøngmaq shvngbe dvpat vchak mvdø̀ng tiqlònggø íwe dang dvdamshì lúmlv́m dvpvt Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám nø̀ dvtú wegø íe.

Add new comment

3 + 3 =