Pvnmvn dvrèrì dvpat vjú røt shìwe

Pvnmvn dvrèrì dvpat vjú røt shìwe
September 1 ni taqnø pvnmvn dvrèrì dvpat vjú røt ràwe àngni íe wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám we íe. Gvray kaq kám vsvngrì nvng mvkámwe vsvngrì shvngbe nø mònggvn yachang taq mvngu shàì nø we pvnmvn dvrèrì ò vjú ziwe dang svng vto shì lúnìe.
 
Ínìgø nøngmaq vlì we mònggvn yachang mvdàmø kàpàrì bøn lúng:ì. Yadø dvshà mvhøt lvm nvng vlíng vpo ráì we mònggvn taq vdu vbóngwe dø kadø cúnshì lúnlvm walòng svng tvrà tóng dvzaq shì rà we gø íe. Pàwálvm wani yalòngnø nøngmaq shvngbe svng vzøm nø vlíng vpo dvzvŕ ì we tvrà tiqlòng ni íráì.
 
Luq luq mvn nø luq luq lángshì ràe wawe Consumerism vshuq bat kèní lutshì lúnlvm vchyak lúngì. Ya September shvlá taq vjú røt shìlvm tvrà nø dvpø màdá vjú vto shì lúnì we àngò pvnmvn dvrèrì svng mèpvng mèyà rì ígø téwa vjú vtoshì lúnlvm dvpat roqgvr nø dvcøpā lúnlvm dvpat íe. Nøngmaqò mvngushì lúnì we ya chøm, mònggvn svng roqrim lvm waì wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám nø nvngòn ziwe íe.
 

Add new comment

8 + 2 =