" Rvzvngce vrvmò àng dvpø svng lvban vshøm ni vjúrøt shì mvdòrì nvng vhøm dvgvp svrabín Koqkvmpè Francisí shønò we"

" Rvzvngce vrvmò àng dvpø svng lvban vshøm ni vjúrøt shì mvdòrì nvng vhøm dvgvp svrabín Koqkvmpè Francisí shønò we"

" Rvzvngce vrvmò àng dvpø svng lvban vshøm ni vjúrøt shì mvdòrì nvng vhøm dvgvp svrabín Koqkvmpè Francisí shønò we"

        Lvban vshøm nī nø St.Yosep àngnī ku àngké Catholic Sasvna kèní mvsat shaq íe. Lvban vshømni nī vrvm vsháng tut Italy móngdàn rvtø (10) nāyi taq Svrabin Koqkvmpè Francisí nø mònggang døngtang kèní kømngøm ráì we vjúrøt shì mvdòrìó st.piter noqngøm tøm taqø v-toq v-tip nø dvman bøì we íe. Rvtø lvngcha nvng gø singdø dvgá àngnī rì taq nø shànshér we Svrabin Koqkvmpè Paul (6) ò tøngnu taqø vhøm we vlē. lvmà la-dv'ng dvgá dø tvyø rì vl kvtwā Svrabin Koqkvmpè í yalòng tvyø svng nar shvlàe we íe. Ya lvban vshøm ni vjúrøt shì mvdòrìó vhøm dvgvp svrabín Koqkvmpè Francisí nø St. Yosep àng dang svng dvdàm nø nonggùn kūngà lùshì bøì we íe.

  Dvbùshang Mongkà ku st.yosep nø chutchvng we mvshøl taqø gvzà vchvk we dvgvng taq vbá we dang, Gvray dvkvm Kà cvndvgømò we taq gvzà màchvk ra dø lvnshi we dang St.Yosepò lvpat svng dvtánòe. St yosepò shvbóng shvmat shì ra lvpat nø vcvt sháò we Nøngmaqò mònggang taqø Vsvngò àng dvpø svng kàdvngté ring we dang bø:nò we íe. St. Mati nvng St .Luka níò dvbùshang Mongkà taq vbá we Vkangpè Yesuò dvcì dvgøng shipan taq vkangpè Yesu nø yosepò àngcèpè wànø dvtá:nòe. Íni gø sángzàce shvwi taqkèní lúnò we àngcè mø-í wē dang svng gø dvtán shaq íe. Jò we íe.

   Yosep taqkèní vkangpè Yesuò angpè mvdøng ku tønshì weí a:pnóng shì nø dvzøm yangà we íe. Mati dvbùshang Mongkà taq Yosep nø gvzà màchvk dø vrù yangà we íni gø Yosepò bvnlì dvgvng nø Gvrayò chutchvng we bvnlì dvgvng vtáng lúnlvm rvt mvdøng vchvk we íē. Àngò lvpat svng dvdàm nø nøngmaq gø cvnshì lvm St yosep pàdø chutchvng we dvbùshang Mongkà Sasvna dvshér lúnlvm rvt nøngmaq shvngbeí gø lúnì we zidvng taqkèní dvzaqshì lvm nø mvdøng vchvk we íe. Luka ínø st.yosep svng Yesu nvng Gvray angmè Mari kaq roqgar pe ku wā vrù yangà. Tálen tvlé we bvnlì kaq svng màjédø cvndvgøm yangà. longzapè Yesu nvng Àng me Mari kaq svng gø roqshúpè gø ínø Àng nø mònggang kø:p nvng sing we àngké Sasvna me svng gø roqgar we bvnlì svng gø rìò we íe.

   Pàwálvm wani àngké Sasvna me nø Vkangpè Yesu dvshà mvhøt vhøm yvngà we shagóng lòng íe. St yosepò dvcì dvgøng shipan nø Nøngmaqò àngnvm angchvngrì nvng sing we dang gø dvdàm røn lvm shvdømè. Vkvt dø sing we dang svng nonggùn kūngà vllvm nø dvsházā we bvnlìrì taqkèní dvgø'qshì ra màdá we nøngmaqò àngnvm angchvngrì kaq svng dvsházā nø dvbvng rà we íe. Wekvt St.Yosepmò vjúrøt shì Kà lòng svng vpø nø dvgø'qshì laqluni. Àngò cìpshì we, Gvray gvsangí chutchvng we dang nvng sing we dvkvmkà mvtúrì svng àngí tiq lvpat taq cvndvgøm yangà dang gø shvbóng shvmat shaí" wā dvshat nø nonggùn zí bøì we íe.

Add new comment

10 + 10 =