Shvngø̀mré mè nø màbóng we kámnøt tvrà mvdò vrv̀m nvng vzø̀m vzvp nø àngnvm àngchàngrì tvrà kèní dìlv́m wàì

Shvngø̀mré mè nø màbóng we kámnøt tvrà mvdò vrv̀m nvng vzø̀m vzvp nø àngnvm àngchàngrì tvrà kèní dìlv́m wàì

Shvngø̀mré mè nø màbóng we kámnøt tvrà mvdò vrv̀m nvng vzø̀m vzvp nø àngnvm àngchàngrì tvrà kèní
dìlv́m wàì.
Catholic shvngø̀mré mè nø kámnøt tvrà màbóngwe mvdò rì dvhø̀ vzø̀m vzvp nø̀ àngnvm àngchangrì dø
vzømwe tvrà kèní v́l ràe wanø Svrabín koqkámpè Francis taqkèní dvkám wegø íe. Wedang nvng singnø̀
September 3 ni, Mongolia móngdàn taq màbóngwe kámnøt tvrà rì dvhø̀ dvtú bǿà wegø íe.
Shvngø̀mré mè nø Gvray nvng vsv̀ngrì dvpat dvtit tvleā we Yesu kristu dvhø̀ vzø̀m lv́m tvrà svng vrangā
wegø íe. Shvngø̀mré mè taqkèní zaqshøprì kaqsvng vsv̀ngrì gǿ vrv̀m kaq ziwe gø íe. Wedø wáshì we tvrà
nø màbóng we kámnøt tvrà rì kaqsvng gø vpǿā we nvng vbóng wegø íe.
Màbóngwe kámnøt tvrà rì dvhø̀ wedø màbóng we tvrà rì svng síngsháā kenø̀ àngmaq nvng vzø̀m vzvp
lv́m nvng shvng shvng wa dvmvn we taqkèní àngmaq nvng mvngushì lún we tvrà tiqlòng svng yv́ngshì
longe.
Svrabín koqkámpè Francis taqkèní rvcáng cèrì shvngbe taq mònggv̀n svng téwa mòngzø̀l we tvrà svng
tong lv́m døngjá vlwe dang wervtnø̀ we døngjá svng vto shìrà we dang dvkám we gø íe. Dèni bat taq
tiqmvdò nvng tiq mvdò rvwìng we mvwáshì lv́m, vzi vrùng wawe tvrà rì shvnip shvnvr we bv̀nlì wá
mvdaq we dang dvkám wegø íe.
Weni ò lìpùng taq Jú kámnøt tvrà, Budaq, Islam, Shido, Hindu, Bahi nvng Shama kámnøt tvrà kèní
shølshú rì kø̀mngǿm bǿì wegø íe. We lìpùng svng Audvdox Russia gvsa nvng Evinglelist shvngø̀mré kèní
gvsa ri gø kø̀mngǿm bǿì we íe. We lìpùng taq kø̀mngǿm ráì we shvngø̀mré dvgàng vrv̀m kèní shølshú rì
taqkèní gø Svrabín koqkámpè Francis ò mòngkà mònggv̀n mòngzøl lv́m tvrà svng vrang dvzaq shàì wawe
dvtú kà svng vto shì bǿì wegø íe.

Add new comment

9 + 3 =