St. Joseph nø lvjøm zøngwe vsvng vtoq vtip wedang taq sanbyaq íe

St. Joseph nø lvjøm zøngwe vsvng vtoq vtip wedang taq sanbyaq íe

Svrabín koqkámpè Francis nø gvray shvnshér karu vru shú Matí nvng Luka ò kàru taqkèní St. Joseph ò lvpat mvshøl svng yadø tvnùng vtnà we íe. We dang svng èyàngvtnò dvgvp Abraham dvcì pvlí pvlaqrì nø Joseph nvng Yesu høqshaq làngdøm vru ráà we svng yánglún shìe.

Yesu nø Joseph ò àngcè mvdøng tiqgø ku mòngkà taq vru ráà we svng gø yánglún shìe. Joseph í nø gvray àngò dvkám kà svng dvgøm ráà wegø íe. We mòngkà taq vsvngrì nvng Gvray dvhø taq chutcháng we tvrà svng lún dvzvŕ lú:ngà.

Joseph nø gvray àngò chutcháng we bvnlì wàlvm dvpat vchyak vtang shvrà taqø ripwe tiqgø gø íyàngì. Ínìgø mònggvn vsvngrì dvhø taq àngbøng nø vmáng lú:ngì we svnggø yánglúnshìe. Àngnø vsvngrì shvngbe nvng vdu vbóng dø vlwe mvtaq vsvngrì kaq tubùm dvbangā we bvnlì taq gø gvzà dvzaqshì yàngì we tiqgø gø íe.

Wedang svng yàngì nø vsvngrì tiqgø vrvm nø nvmbat 1 shvrà kèní vchyak we tiqgø mø:í we ínìgø gvray bvnlì dvpat gø vrvm nø zømdàng nø vjú zílúne wawe svng dvtøp shì lúnì we íe.

Luka lìka taqnø Joseph nø Yesu nvng Mari kaq súngshú tiqgø ku vru yàngà we dang yánglún shìe. Yalòng svng èyàngò dvgvp gø Joseph nø shvngømré svng roqgvr we tiqgø ku vpø shvring shì ráì we svng mvshøl rì taq yánglún shìe. 
 
Joseph nøàngò lvpat kèní kámshì nø nøngmaq shvngbe nvng nøngmaq shvnvng gùr gùr vl vsvngrì shvngbe svng roqgvr lvm døngjá lushì we dang shvkse gvl ráà wegø íe. 

St. Joseph nø nøngmaq lvpat taq vsvng mvngpòng mvdòrì dvhø vzøm vzvp lvm, vtoq vtip lvm tvrà svng gø tvrà dvtanā ráà we íe. Nøngmaq shvngbe gø ya lvpat kèní mèpvng lvpat rì høqshaq vzø:mì we dang Yesu ò dvcìrì taqkèní shèdømì we gø íe.
 
Svrabín koqkámpè Francis í dvtú we taq vsvngrì vzøm nø vtoq vtip we dangrì taq vnøn we rat mvhøt lvm vhømò vsvngrì gvzà vlwe svng gø dømshá lvm wàì.

Weratnø nøngmaq nø Joseph wáshì yàngì we laqyàrì svng cvn shàì nø àngnø rvmnvng rvmchang shvlá tiqgø dø tubùm dvbangā we vsvng íwe dang vtoshì shvla we íe.

St. Joseph taq vlømshì we nøtí Gvray kaq svng dvtit tvleā lvm vjú røtshàì we taqkèní gø nøngmaqí vhømì we nivrvm ò vsvngrì nvng vzøm vzvp tvràrì taq shvlá vtang tvrà shølā nø mòngzøl shømløm we jejú svng vtoshì lúnìe wanø Svrabín koqkámpè Francis taq kèní dvkám nø nvnggùn ziwe íe.

Add new comment

1 + 7 =