"Svrabín Francisí nø Nvmbøng mvrøme Moka dàm vhø'm bø'à we Myanmar móng vsvngrì nvng Bengladesh mongzøngcerì kaq svng dvshá zā mvzv'ng tùbùm dvbàng lvm rvt mònggvn kaq Shvngkà dvkang bøā we "

"Svrabín Francisí nø Nvmbøng mvrøme Moka dàm vhø'm bø'à we Myanmar móng vsvngrì nvng Bengladesh mongzøngcerì kaq svng dvshá zā mvzv'ng tùbùm dvbàng lvm rvt mònggvn kaq Shvngkà dvkang bøā we "

Svrabín Koqkvmpè Francisí nø Bengla mvniq rvme kèní nvmlat wà lúngì nònggùn vl we Moka nvmbøng mvrøme dàm vhø'm bø'à we  Myanmar móngdàn nvng Bengladesh móngdàn kaq dvshá zā tùbùm mvzv'ng dvbàng lvm rvt bvnlì vl we móngdàn vrvm mvdò vrvm kaq dvkv'm bø'à.

Myanmar móngdàn nvng Bengladesh móngdàn mongzøngcerì shvngbe (8) sen rvzé gvzà yvk vhø'mō nø vl we dang, Wervt àng dvja rvt ra vchvk rì tùbùm dvbàng lvm ra we dang vle á:mì we Nár ni Muqlang Koqkvm mè vjúrøt Kà svng (2023) nøng dvpvt lvngdøm boq ku St Peter Noqngøm chøm tøngnu taqø køm ngø'm ráì we vjúrøt Mvdorì nvng vjúrøt we tvyø taqø dvkv'm weí vjúrøt dvbvng lvm rvt gø shøn bø'à.

Moka Nvmbøng mvrøme nø Myanmar móngdàn kaq may (14) ni í Yvkaì Byīne Jokpyo myoqnē kèní nvmlat wà pvngshì lúngì. Bengladesh móngdàn lap taq nø Kawbazā kèní wà bø'ì. Bengladesh móngdàn taqø (41) gø' gønshaq cømá:mì nø (700) rvzé gø' dàm má vhøm bø'à.

Móngdàn døngtáng dvshá zā mvdò (OCHA) ò dvnung kàru taq Myanmar móngdàn vdòng taq vsvng gōrø ( 5.4 ) wvn dvshà yvklvm vhø'm bø'à dang nvng (3.2) wvn nø tùbùm dvbàng lvm ra vchvk bø'ì dang dvnung dvkang bøā.

Bengladesh móngdàn taqnø (2.3) wvn nø nvmbøng mvrøme dàm vhø'm bø'à nø chøm gong (12,000) lòng gvyaq á:mì wàe. Gvzà gvyashì a:mì we rvgaq nø Ro lng Ja dvshà mvhøt vhø'mō rì dvgø'shì we chøm lvp kaq íe. vmìng vkang tøl zgzg mvdò ínø Yvkaì Byīne kùp kaq svng tōniò Nvmbøng mvrøme dàm vhø'm bø'à wā dvkangò e. Dvt svmirì gø gvyashì bø'ì nø chøm rì gvyaq shì a:mì wàe.

Myanmar móngdàn nø Nvmbøng mvrøme wà we léshì we tvrà rvgaq gø íe. Myanmar móngdàn Mósvlaq róng kèní dvkangò ku Nvmbøng wàwe rvtø (1) nāri taqø (209) kilometers, (130) míng ku wà bø'ì wā shønòe.

Bengladesh móngdàn nø mósvlaq róngò dvnung kàru ku Moka nvmbøng mvrøme nø yà nøng la vdòng taqø zaq vtv'ng nvng mvhøt vtv'ng í á:mì wā shønòe.

Svrabín Koqkvmpè Francisí nø Nvmbøng mvrøme dàm vhø'm bø'à we Myanmar nvng Bengladesh vní móngdàn dvpvt vjúrøt dvbvng lvm rvt røtnímshì bø'ì. " Ya móngdàn vní lòng dvpvt gvzà mvréngòe wā vnvn nø shøn bø'à. Ya móngdàn rì kaq dvshá zā tùbùm mvzv'ng dvbàng lvm rvt gø cíng àng we mvdò rì kaq dvkv'm bø'à. Vkvtdø íwe àng dvjarì taqø dvshá zā nøntní Sasvna taqkèní gø àngdeò vnvmchvngrì kaq svng tùbùm dvbàng rà we dang dvkv'm bø'ā.

Add new comment

1 + 0 =