Svrabín koqkámpè Francis ò 2023 ám-vq vnvtshì we rvtø̀ lvngcha dvpvt lvp kà (II) tut

Svrabín koqkámpè Francis ò 2023 ám-vq vnvtshì we rvtø̀ lvngcha dvpvt lvp kà (II) tut

Svrabín koqkámpè Francis ò 2023 ám-vq vnvtshì we rvtø̀ lvngcha dvpvt lvp kà (II) tut
Shóngshø̀ngwe vnvm vchangmaq dvzv́r rìí Dabo shìgùng mvdàmø Yesu àng mv́r shø̀ngshvng vmvtwe, vránø Moshi nvng Elia maq shø̀ngran kèní vtán shìwe dangrì nø àngmaq dvpvt dvzv́r wawe lvpat svng téwa kù:ngàrì zaq dvzv́r wegø íe. Pàwálv́m wani Yesu Kristu nø dvrá vji kàru nvng kà dvtutshú jømciq rì taq vtàn yv̀ngàpè jø̀ng jǿngni íwe dang svng vtán dvzv́r wegø íe. 
Mati 17:3 taq “wekvt Moshi nvng Eliya dì daqì nø Yesu nvng kà shø̀n we coqcv́n vshø̀m pèí yà:ngòe.” Wawe jømciq rìtaqkèní kàgvp ànglí bat taq gv̀l yv̀ngà kàciqrì gøm ráì we íe. 
Wedøni shvngø̀mré vdòng taq Synod wawe tiq zaqlè tvrà svng vzø̀mnø dìlv́m tvrà taqgø téwa vtán lúnlv́m døngmvn we tvrà svng lánø vzø̀m lv́m vchvk we íe. Yadø ám-vq vnvtshì we nila taq vdèí vléshì bøwe mvrà rì svng dvdam shàì nø nøt vwángshì lúnlv́m nvng Synod tvrà taqø gø wedø shèrwe nøt mvsø̀nrì taqkèní cvn dvgøm lv́m dvzaq shàì. Yesu Kristu àngò mv́r shø̀ngshvng vmvtshì we tvrà døni yanǿng vdòng taq nøngmaq shvngbe gø shvla we tvrà svng vlíng vpo lúnlv́m dvzaq shàì. 
Nv̀mlat taq Yesuí coqcv́nrì kaqsvng dvkám yv̀ngà we dvkám kàrì døni àngkà svng táì nø cv́n dvgøm lv́m rà vchvk we íe. Yadø ám-vq vnvtshì we rvtø̀ lv̀ngcha nø jejú ìshøtrì vtoshì lúnwe nila gø íe. Weratnø̀ Yesu Kristu í kadøwa dvkám ráà we kà shaqrì tá lv́m gø gvzà vchvk we rvtø̀ íe. Yesu àngò dvkám kàrì tálún lv́m dvpvt nø ni vrv̀mò noqngø̀m tvyørì, àngò dvbùshvng mòngkàrì taqkèní tashì shvla wegø íe. Yesu Kristu àngò laqmù rì svng nøngmaq shvnvng gùr gùr taq vlwe dvshà mvhøt vhǿ:mòwe vsvngrì nvng dvsháza shóngnøt dvkøqwe vsv̀ngrì svng èyv̀ngvt no dvgvp síngshá lún shìwe íe.
Yesu Kristu àngò dvkámkà rì svng táì we nø shvngø̀mré vdòng taq vlwe vnvm vchvngrì ò kàrì svng táāì we nvng vbóng longe. Tasvng vpǿ shvring kéì nø kà táā kéì long nø manggá tiqlòng svng mvngu shàì weò nv̀mlat mvpv́ng gø íe. Welòng nø Synod tvrà ò àng lvjøm gø ílonge. 
Kàngpè Gvray àng kàshaq svng tálún bǿà wekvt dvzv́r rì shvngbe nø vtang kèní svre lú:ngì nø vba tø̀mø kúngkup shìnø vle. Wekvt Yesuí àngmaq svng èkungshì nøng mèsèrenøngni wanø dvkámòe. Dvzv́r rì àngmaq vne gv́r lúngì nø dvjaqvtnà dvgvp we shvnvng gùr gùr taqø Yesu àng tiqgø wa vl we svng àngmaqí yv̀ngò e. wedang nvng singnø Mati 17:6-8 taq “coqcv́n pèlaí wekà tá bǿà chàng, angmaq vtv̄ngkèní svre nø vba tø̀m svng kǿng kúshìe. Wekvt Yesu di ráì weí àngmaq svng vkoqò sórí, ebúngnøng mèsèrenøngni a:loe. Àngmaq kāng ngángshi nø dvjaqò nìnø, Yesu àng wa mø̀í nìnø, dvgá tiq gǿ gø mvyv̀ng bǿà.” Wanø vru yv̀ngà. 
Yadø ám-vq vnvtshì we rvtø̀ lv̀ngcha taq nøngmaq shvngbe vhú vhwaq wáshìlv́m, byo byo cè vl lv́m mø̀í Yesu Kristuí dvzv́r rì kaqsvng dvkám ráà we kàrì nø yadø zunbóy nila dvpvt dvgǿshì lv́m àng nvmik gømla tiqlòng gø íe. 
Shóngshø̀ngwe vnvm vchvngrì shv̀nshér pvlàcè Gvray nø nàmaq shvngbe mvdàm taq tuqlong nø leq shèmv́:nā nøng. Nøngmaq shvngbe nø kámnøt tvrà taq zǿm shvngáng shàì. Mònggv̀n vsv̀ngrì shvngbe mvdàmø àngò dvgùng gùngshv̀ng gálòng laq tuqra.

Add new comment

8 + 3 =